بخش جدید عملیات خانه شفاخانه ملالی زیژنتون به بهره برداری سپرده شد

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان امروز دهم سنبله سال روان بخش جدید عملیات خانه شفاخانه ملالی زیژنتون را که کار ترمیم و با سازی آن به اتمام رسیده بود افتتاح وبه بهره برداری سپرد.

این عملیات خانه  در 13 اتاق در بخش های ریکوری ، اطفال، اوتوکلف، استاک ادویه ، اتاق تعقیم و مریضان داخل بستر مجهز با وسایل طبی پیشرفته ایجاد شده است.

وزیر صحت عامه کشور در مراسم گشایش این عملیات خانه صحبت نموده گفت:« با افتتاح این بخش نه تنها زمینه تداوی بهتر برای بمیاران نسایی ولادی فراهم می‌گردد؛ بلکه زمینه آموزش برای داکترانی که در بخش تخصص تحصیل می‌کنند نیز مساعد می‌شود.»

هم‌چنان وزیر صحت عامه کشور شفاخانه ملالی را یکی از مزدحم ترین شفاخانه های کابل خوانده و تاکید کرد که ماهانه حدود 3000 واقعه ولادی، بیشتر از  20 واقعه عملیاتی  و نزدیک به 6000 تن از بیماران سراپا در این شفاخانه تحت تداوی قرار می‌گیرند.

بخش عملیات خانه شفاخانه ملالی زیژنتون از سوی وزارت صحت عامه بازسازی گردیده و کار آن مدت شش ماه را دربر گرفت.