نشستی جهت شریک سازی نتایج سریع پروگرام های آموزشی قابلگی قبل از خدمت

وزارت صحت عامه امروز دوشنبه دوازدهم سنبله سال جاری نشستی را جهت شریک سازی نتایج سریع پروگرام های آموزشی قابلگی قبل از خدمت و رضایت قابله ها از بقای شغلی شان در تالار داکتر سهیلا صدیق برگزارنمود.

داکتر احمد جان نعیم معین پالیسی وپلان وزارت صحت عامه که دراین نشست اشتراک نموده می گوید"

طی سال های گذشته ما یک سلسله مشکلاتی بخاطر مرگ ومیر مادران نوزادان واطفال کمتر از سن پنج سال داشتیم که با ساختن مکاتب قابلگی و آموزش قابله های ماهراز خود محل توانستیم به این مشکل رسیدگی نموده ودرمرگ ومیر مادران نوزادان واطفال کمتر از سن پنج سال کاهش قابل ملاحظه ای رونما گردد.

معین پالیسی وپلان افزود، نتایج این سروی می تواند ما را در راستای بهبود صحت مادران، نوزادان واطفال کمتر ازسن پنج سال کمک کند تا خلاهای که وجود دارد آن را اصلاح واز نکات مثبت آن بیشتر استفاده صورت گیرد.

دراین نشست روی دوموضوع بیشترتمرکز گردید، یکی نشستی جهت شریک سازی نتایج سریع پروگرام های آموزشی قابلگی قبل از خدمت ودر بخش دوم آن رضایت قابله ها از بقای شغلی شان می باشد.

همچنان دراین نشست روی چالش ها،شریک نمودن دریافت ها، پلان عملیاتی برای رفع چالش ها وبهبود پروگرام های آموزشی قبل از خدمت قابلگی برای پنج سال صحبت گردید.

دراین نشست خانم فیروزه مشتری مشاور صحی خانم اول، نماینده های دفتر jhpiego ، دفترحمایت، صندوق جمعیت ملل متحد، دفتر آغا خان، نماینده های قابله ها از چهار زون کشور ودفاتر مختلف اشتراک نموده و روی موضوع دو پرزنتیشن نیزارایه گردید.