بخش عاجل شفاخانه سروبی به بهره برداری سپرده شد

داکتر احمدجان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه امروز سه شنبه دهم میزان سال روان، بخش عاجل شفاخانه ولسوالی سروبی را به بهره برداری سپرد.

بخش عاجل شفاخانه سروبی به کمک مالی اداره سازمان صحی جهان در 18 بستر به شکل اساسی و معیاری و مجهز با تمام وسایل طبی پیشرفته ساخته شده است.
داکتر احمد جان نعیم در مراسم گشایش این بخش صحبت نموده گفت:« ایجاد بخش عاجل در این شفاخانه یک امر مهم و ضروری بود. حادثات ترافیکی که در مسیر کابل-سروبی رخ میدهد زخمی های آنان در این شفاخانه برای تداوی آورده می‌شود، از همین رو وزارت صحت عامه به همکاری سازمان صحی جهان این بخش را ایجاد کرد تا هرچه بهتر برای بیماران و زخمی های رویدادهای ترافیکی در این شفاخانه رسیده‌گی صورت گیرد
در همین حال آقای قدرت الله سهاک رییس شورای ولایتی این ولسوالی در این مراسم سخن‌رانی نمود. او از رهبری وزارت صحت عامه در راستای ایجاد این بخش عاجل ابراز قدردانی کرد و ایجاد این بخش را یکی از خواست های عمده باشنده‌گان این ولسوالی عنوان کرد
ولسوالی سروبی در شاهراه کابل-جلال آباد موقعیت دارد. در این ولسوالی هشت مرکز صحی وجود دارد. بیشترین حادثات ترافیکی که در مسیر کابل-سروبی رخ می‌دهد زخمی آنان در مراکز صحی این ولسوالی منتقل می‌گردد.این ولسوالی نزدیک به صدهزار تن باشنده دارد.