بر اساس هدایت رهبری وزارت یک گروه از داکتران به‌منظور درمان مریضان جلدی به زندان پل‌چرخی رفتند

بر اساس هدایت داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، روز دوشنبه شانزدهم میزان 1397خورشیدی یک گروه کاری از آمریت میکانیزم تقویتی وزارت صحت عامه و متخصصان بیماری‌های جلدی جهت درمان بیماری‌های جلدی زندانیان به زندان پل‌چرخی رفتند.
این گروه کاری را داکتر سلیم رسولی رهبری می‌کرد که کار خود را در چارچوب یک تقسیم اوقات کاری از مرکز بیست بستر زندان مرکزی پل‌چرخی آغاز کردند.
در این دیدار افزون بر این که مقدار داروهای جلدی اضافی به زندان مرکزی پل‌چرخی انتقال داده شد؛ بلکه شماری از زندانیانی كه از بیماری‌های جلدی مانند اسكبيس رنج می بردند معاینه شدند و برای شان داروهای لازم داده شد.
هم اکنون در مرکز بیست بستر زندان مرکزی به تعداد بیست تن از افراد مسلکی در امر عرضۀ خدمات صحی به زندانیان، مشغول کار می‌باشند. البته هرگونۀ عرضۀ امکانات طبی و غیر طبی و مدیریت این مرکز توسط آمریت ميكانيزم تقويتی وزارت صحت صورت می‌گیرد
وزارت صحت عامه ارائۀ خدمات صحی به زندانیان را یکی از مسوُولیت‌‌های خود می داند. پیوسته در چارچوب یک زمان‌بندی کاری، عرضۀ چنین خدماتی رانه تنها در زندان پل‌چرخی؛ بلکه در زندان های دیگر کشور نیز ادامه می دهد.