آزمون سه روزه دولتی فارغان رشتۀ قابلگی!

به روز های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم میزان سال روان 1800 تن از فارغان سال‌های 1396 و 1397 رشتۀ قابلگی انیستیتوت‌های خصوصی ولایت کابل در تالار وزارت صحت عامه برگزار گردید.

در این آزمون  فارغات  21 انیستیتوت خصوصی علوم صحی ولایت کابل در رشته قابلگیاشتراک داشتند. این آزمون را انستیتوت های خصوصی وزارت صحت‌عامه در هم‌کاری با منابع بشری وزارت صحت عامه راه کرده و رهبری کرده اند.

انتخاب پرسش‌ها زیر نظر شماری از کارشناسان از برنامه‌های آموزشی انیستیتوت پوهاند غضنفر تهیه شده بود که درکل  هر اشتراک کننده باید به پنجاه پرسش چهار جوابه پاسخ دهد. برای پاسخ‌ گویی پرسش‌ها یک ساعت  وقت داده شده بود.

 داکتر زهره ذکی رییس انستیتوت ‌های خصوصی وزرات صحت‌عامه در پیوند به چگونه پرسش‌ها و شیوۀ نمره گفت: « نمره دهی برای اشتراک کننده‌گان به شکل کمپیوتری صورت می‌گیرد و نتایج آموزن هر روزه در فیس بوک و سایت وزارت صحت‌عامه به نشر می‌رسد.»

 او در رابط به این پرسش که پس از آزمون دولتی اشتراک کنده ‌گان چه امتیازی خواهد داشت، گفت: « برای آن شمار از اشتراک کننده‌گانی در چنین آزمون‌هایی نمرۀ کامیابی می‌گیرند، سند فراغت دولتی نیز داده می‌شود و آن‌ها با استفاده از ای سند می‌توانند در نهادهای صحی دولتی و غیر دولتی کار کنند.»

هم اکنون در مناطق دور دست افغانستان در دهکده‌ها کمبود قابله‌ها و نرس‌قابله‌ها خود یکی از مشکلاتی است که وزارت صحت عامه در امر ارائۀ خدمات صحی برای مادران و کودکان با آن رو به رو است.  وزارت صحت عامه انتظار دارد که با فراغت شمار بیشتر قابله‌ها و نرس قابله ها از نهاد آموزشی صحی بتواند این مشکل را در سال‌های آینده از سر راه بردارد.

 در هفته‌های آینده قرار است تا آزمون دولتی  فارغان انستیتوت‌های خصوصی در  رشته های دیگر  نیز آزمون دولتی خود را  در وزارت صحت عامه سپری کنند.