عرضه خدمات صحی چشم

گروه‌های کاری سیار مراقبت های چشم از 21 تا 26 میزان سال جاری درشفاخانه احمد‌شاه بابا خدمات صحی چشم را برای بیماران ارائه می‌کنند. هر گروه کاری سیار  متشکل از دو داکتر متخصص چشم، دو نرس و دو تن کارگرخدماتی می باشد.

گروه‌‌های سیارمراقبت‌های چشم در روزهای که در شفاخانه احمدشاه بابا کار می‌کنند، در چارچوب برنامۀ کاری خود چشم‌های 1800 تا 2000 تن شهروند را به شکل OPD  معاینه می‌‌کنند. افزون بر این 150 تن دیگر را عملیات کرده و چشم‌های شان را لینز گذاری خواهند کرد.  در همین حال قرار است این گروه‌های کاری برای 400 تن دیگر عینگ‌های طبی توزیع نمایند.

را ه اندازی کمپ‌های سیار صحی مراقبت‌های چشم در مناطقی که تا کنون به خدمات صحی در پیوند به بیماری‌های چشم دست رستی نداشته اند و هم‌چنان هم آهنگ سازی مراقبت‌های صحی چشم در بستۀ مراقبت‌های صحی اساسی BPHS از برنامه‌های مهم کاری وزارت صحت‌عامه در مرکز و ولایات کشور می‌باشد.

با راه اندازی کمپ‌های سیار مراقبت‌های چشم سالانه چشم‌های 2000 شهروندی که از بیماری کترک یا پرده چشم در دهکده‌ها رنج می‌برند درمان می‌شوند.  به همین گونه  دست گم 25000  شهروندی که از بیماری‌های گوناگون چشم رنج می‌برند به صورت رایگان درمان می‌شوند.

تجلیل از روز جهانی بینایی که همه ساله در دوم آکتوبر درسراسر جهان صورت می‌گیرد، نماد مبارزه جهانی با نابینایی است و هدف آن توجه بیشتر به مشکل نابینایی در جهان می‌باشد. هم اکنون نابینایی یکی از مشکلات بزرگ جهانی به شمار می‌ آید و در سطح جهان تلاش‌هایی  وجود دارد که تا سال 2020 بیماری‌های که سبب نا بینایی می‌شوند مهار گردد .