ذخیره‌گاه ادویه توبرکلوز به بهره برداری سپرده شد

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ کشور روز یک شنبه یازدهم قوس سال روان، ذخیره‌گاه ادویۀ توبرکلوز را در چهار راهی قلعۀ نجارهای خیرخانه، افتتاح  کرده و به بهرۀ برداری سپرد. این ذخیره‌گاه بزرگ ادویه، به کمک مالی جاپان به گونۀ اساسی و با معیارهای جهانی ساخته شده است.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مراسمی که به این مناسبت در  محوطۀ این ذخیره‌گاه راه اندازی شده بود، ضمن قدردانی از کمک‌های مالی و تخنیکی کشورجاپان در بخش صحت، گفت:« بیماری توبرکلوز یکی از چالش عمدۀ صحت در افغانستان می‌باشد و پایین بودن سطح اقتصادی مردم به دلیل نگرفتن غذای های مناسب در افزایش بیماری توبرکلوز نقش مستقیم دارد. وزارت صحت عامه تلاش دارد که این بیماری را به هم‌کاری شرکای صحی خود تا سال 2030 در افغانستان ریشه کن سازد.»

وزیر صحت عامۀ کشور تاکید کرد که مراکز درمان و تشخیص بیماری توبرکلوز نسبت به سال‌های گذشته  به مراتب افزایش یافته است. او اضافه کرد:« در حال حاضر بیشتر از دو هزار مرکز درمان و تشخیص بیماری توبرکلوز در سراسر کشور وجود دارد که انتظار می رود با توجه به توزیع دستگاه های جن اکسپرت(تشخیص کننده بیماری تبرکلوز) زمینۀ تشخیص این بیماری در کشور بیشتر مساعد گردیده است. چنان‌که تا کنون بیش از 47هزار واقعه جدید توبرکلوز در افغانستان تشخیص شده است.»

از سوی دیگر داکتر مدثر به نماینده‌گی از سفارت جاپان در افغانستان و ادارۀ «جایکا» در این مراسم سخن‌رانی نموده گفت :«دولت جاپان از سال‌های متمادی بخش صحت افغانستان به خصوص بخش توبرکلوز را حمایت مالی می‌کند. جاپان از سال 2010 به این طرف افغانستان را  در عرصه‌های گوناگون بیش از شش و نیم میلیارد دالر کمک کرده است. جاپان هم‌چنان در نظر دارد تا بخش صحت افغاستان را در آینده نیز کمک کند.»

پس از آن که به سال 2013 بخشی از ستاک مرکزی وزارت صحت  در نتیجۀ یک آتش‌سوزی  در خیرخانه از بین رفت، این نخستین ذخیره گاه بزرگ ادویه در کابل است که بار دیگر ساخته شده است.