تقسیم اوقات استماع دفاع مونو گراف فارغان سال 1396 در سال 1397

اطلاعیه

دوکتوران محترمی که نامزد دفاع از مونوگراف خود هستید لطفاً در روز دفاع مونوگراف خویش این مواد  را همرای خود داشته باشید:

  1. سافت مونوگراف، سافت پروتوکول و سافت پاورپاینت که از آن دفاع می کنید
  2. دو جلد هارد کاپی مونوگراف پذیرفته شدٖه کمیته علمی ریاست اکمال تخصص
  3. یک پایه لب تاپ و یک عدد فلش.