سنگ تهداب یک باب شفاخانه در کابل گذاشته شد

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور امروز دو شنبه دوازدهم قوس سال روان، شفاخانه "طفل مادر خیرخانه" را در ساحه خیرخانه شهر کابل تهداب گذاری کرد.

این شفاخانه به گونۀ اساسی و معیاری در صد بستر با ارزش دو میلیون دالر امریکایی که هزینۀ آن از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پرداخت می‌گردد ساخته می‌شود. کار ساختمان این شفاخانه مدت دو سال را دربر می‌گیرد.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور ایجاد این شفاخانه را یک گام نیک در راستای افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی دانسته گفت:" با ساختمان این شفاخانه باشنده‌گان خیرخانه  به امکانات بیشتر و بهتر ارائه خدمات صحی در زمینۀ صحت طفل و مادر دست‌ رسی پیدا می کنند.»

وزیر صحت عامه کشور هم‌چنان افزود:« با توجه به افزایش نفوس در شهر کابل، شفاخانه های کنونی برای باشنده‌گان این شهر بسنده نیست و نیاز است تا مراکز صحی بیشتر ایجاد گردد. وزارت صحت عامه در نظر دارد تا چندین شفاخانه جدید را در جای های نیازمند این شهر تهداب گذاری کند.»

هم‌چنان در مراسم تهداب گذاری این شفاخانه رییسان ناحیه یازدهم، پانزدهم و شماری از بزرگان باشنده‌گان این ناحیه سخنرانی نموده و از تلاش‌ های رهبری وزارت صحت عامه در راستای ایجاد این شفاخانه قدرانی کردند.

قابل یادآوری است که زمین این شفاخانه بیشتر از ده  سال بدینسو به وسیلۀ  شماری از زورمندان غصب شده بود و در آن دکان‌هایی ساخته شد بود که وزارت صحت عامه با تلاش‌های فراوان دوباره این ملکیت را به دست آورده است.