گشایش بخش تروماتولوژی در شفاخانه جمهوریت

وزیر صحت‌عامه داکتر فیروزالدین فیروز روز سه شنبه سیزدهم قوس سال جاری بخش تروماتولوژی شفاخانۀ جمهوریت را افتتاح کرد.
این بخش با سامان آلات و تجهیزات پیش‌رفتۀ طبی مجهز شده است که دارای خدمات ریکوری با ده بستر، خدمات عاجل با سی بستر و خدمات اکسری دیجیتل با یک پایه ماشین اکسری می‌باشد.
در نشستی که به همین مناسبت در تالار شفاخانۀ جمهوریت راه اندازی شده بود وزیر صحت‌عامه، سفیر کوریای جنوبی، نمایندۀ سازمان صحی جهان، رییس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه ، پزشکان شفاخانۀ جمهوریت و رسانه ها اشتراک داشتند.
سامان وسایل و تجهیزات طبی مورد نیاز این بخش را کشور کوریای جنوبی از طریق سازمان صحی جهان کمک کرده است. وزیر صحت عامه در سخن‌رانی خود در این نشست ، از کمک های کشور کوریای جنوبی قدردانی کرد
او گفت: کشور کوریای جنوبی گذشته از این بخش صحت افغانستان را در زمینۀ آموزش‌های مسکلی دوره‌های درازمدت و کوتاه مدت و باز سازی شفاخانۀ ابن سینا نیز یاری رسانده است
او گفت: سال دوهزار دو، زمانی که نظام تازۀ صحی در کشور پایه گذاری می‌شد، باورها چنین بود که جنگ در افغاسنتان پایان یافته است، از این روی بیشترینه سازمان‌های امداد خارجی که در زمینۀ صحت کار می‌کردند کشور را ترک کردند؛ اما چند سال بعد مشکلات امنیتی آغاز گردید و افغانستان ناگزیر است که خود را برای ارائۀ خدمات صحی در هر گونه وضعیتی آماده داشته باشد.
با آن که با امکانات محدود و مشکلاتی مالی و تخنیکی و کادری رو به رو بودیم؛ اما توانستیم که کار در شرایط دشوار را فراگیریم و از امکاناتی امروزه بیشتر استفاده کنیم
ارائۀ خدمات صحی با ایجاد مرکزهای صحی به میزان گسترده‌یی به دهکده‌های افغانستان رسیده است
امروزه حتا در مناطقی که مکتب وجود ندارد و پولیس وجود ندارد کلینیک فعال وجود دارد که به مردم خدمت رسانی صحی می‌کنند.
او در بخش دیگری سخنان خود گفت: با گشایش این بخش و تجهیز آن با سامان آلات پیش‌رفتۀ طبی شفاخانۀ جمهوریت به امکانات بیشتری در امر ارائۀ خدمات صحی دست یافته است.
سفیر کشور کوریای جنوبی آقای یانگ ری نیز در این نشست سخن‌رانی داشت، او گفت: کشورکوریا درافغانستان بخش های مختلف را کمک می‌کند. او اضافه کرد که کشور کوریای جنوبی تا حال بیش از دو هزار تن را در بخش های صحی در دوره‌های درازمدت و کوتاه مدت آموزش داده است و سلسلۀ کمک های ما ادامه دارد.
در پایان این نشست وزیر صحت عامه از بخش‌های دیگر این شفاخانه دیدار و به مسوُولان برای ارائۀ خدمات بهتری طبی به بیماران هدایت‌های لازم داد