گرامی داشت از روز جهانی کارکنان صحی جامعه

وزارت صحت‌عامۀ از روز جهانی کارکنان صحی جامعه، تجلیل به عمل آورد. به همین مناسبت روز چهار شنبه چهاردهم قوس سال روان خورشیدی گردهم آیی گسترده‌یی در تالار بزرگ وزارت صخت عامه راه اندازی شده بود.

این گردهم آیی با شعار: « کارکنارن صحی جامعه، خدمت گزاران ایثارگر عرصۀ خدمات صحی اولیه اند!» راه اندازی شده بود که در آن 150 تن از کارکنان صحی جامعه از شهر و ولسوالی کابل اشتراک داشتند.

در این نشست داکتر پیکان معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه، نماینده‌گان سازمان صحی جهان، یونسف، موسسۀ امداد آغاخان، موسسۀ توسعه ایالات متحد امریکا، سازمان جمعیت ملل متحد، داکتران و رییسان بخش‌های گوناگون وزارت‌ صحت عامه اشتراک داشتند.

داکتر پیکان در سخن‌رانی خود در این نشست به این نکته تاکید کرد که نقش کارکنان صحی جامعه، در امر ارائۀ خدمات صحی از جایگاه بلند و  قابل ستایشی بر خوردار است.  او گفت: آنان  خدمت‌گزاران بزرگ کشور اند، برای آن که به گونۀ رضاکار همیشه در خدمت مردم و سرزمین خود قرار دارند.

داکتر پیکان تاکید کرد که: « کار کنان صحی جامعه ستون فقرات صحی کشور می باشند و کار آنان در کاهش مرگ و میر مادران، فرستادن بیماران به مراکز صحی، اجرا واکسین، درمان بیماران سراپا، ارائۀ خدمات پیش از ولادت و بعد از ولادت و ‌هم‌چنان فاصله دهی بین ولادت‌ها نقش مهمی دارد.

 او در ادامه اضافه کرد که هم اکنون دست کم 30000 کارکن صحی جامعه، مرد و زن   21327 شورای های صحی جامعه و 8402 گروه کاری صحی خانواده تنظیم شده اند. آن ها در تمام ولایت کشور حضور دارند و کار آنان به وسیلۀ 1245 ناظر صحی جامعه، نظارت می‌شود.

قابل یادآوری است که وزارت صحت عامۀ در سال‌های اخیر،  دست کم 30000 تن کارکن صحی جامعه به شمول زنان و مردان را با راه اندازی دوره‌های آموزشی چهارو نیم ماهه در پیوند به ارائۀ خدمات ابتدای صحی آموزش داده است. هم کنون این شمار کارکنان صحی در همه ولایات به گونۀ رضاکارانه  کشور را در بخش صحت یاری می رسانند.

کار کنان صحی جامعه در محلات خویش پوسته ها یا نهاد های کوچک صحی را ایجاد کرده  در  که در این نهادها مردان و زنان سرگرم کمک رسانی و خدمات صحی اولیه برای شهروندان کشوراند. آنان نه تنها از پوسته ها یا نهادهای کوچک صحی به جهت عرضۀ خدمت صحی می پردازند؛ بلکه به محلات تحت پوشش  کاری خویش نیز می روند تا خدمات صحی خانه به خانه را نیز اجرا کنند.

این نشست با اجرای نمایش‌نامه‌یی در پیوند به اهمیت وجایگاه کارکنان صحی جامعه پایان یافت و در آخر برای کارکنان صحی جامعه که در نشست حضور داشتند تحفه هایی داده شد.

وزارت صحت‌عامه در چارچوب یک برنامۀ گسترده در آینده یک چنین نشست‌هایی را در ولایات دیگر کشور نیز راه اندازی می کند.

.