45 تن از مشاوران روانی-اجتماعی گواهی نامۀ فراغت به دست آوردند

وزارت صحت عامه سه شنبه (چهارم جدی 1397) به  45 تن از مشاوران روانی- اجتماعی را که طی یک سال در بخش درمان بیماری‌های روانی تعلیم دیده بودند، در نشستی گواهی نامۀ فراغت داد.

این مشاوران روانی-اجتماعی که 4 تن مرد و41 تن آن از زنان است، از ولایت کابل، پروان و کاپیسا دربرنامه آموزشی یک ساله اشتراک نموده که امروز گواهی نامۀ فراغت خود را به دست آوردند.

دراین نشست که در تالار وزارت صحت عامه دایرگردید داکتر فدامحمد پیکان معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه سخنرانی نموده و گفت:« سروی‌های که در سال‌های 2006 و 2012 صورت گرفته نشان می‌دهد که آمار زنانی که دچارمشکل‌های روانی گردیده نسبت به مردان بیشتر است. مشکل‌های روانی نه تنها زنان؛ بلکه مردان و جوانان را نیزتحت تأثیرقرارمی دهد.»

داکتر پیکان  افزود:« وزارت صحت عامه در سال 2010 که پالیسی عرضۀ خدمات صحی اساسی (  BPHS) را ترتیب نمود به تمام مرکزهای صحی اساسی جامع یک تن مشاور روانی را مد نظرگرفته است، که تا آپریل 2019 تمام مرکزهای صحی جامع وزارت صحت عامه دارای یک تن ازمشاوران روانی-اجتماعی خواهد شد.»

وی افزود:« مکلفیت‌های شما بیشترازسایر پرسونل  صحی است. شما کسانی استید که بیماران روانی تمام رازهای خود را با شما درجریان گذاشته و شما می‌توانید آن‌ها را نجات دهید.»

معین عرضۀخدمات صحی علاوه نمود:« عواملی که باعث بیماری‌های روانی در کشور می‌شود: جنگ و نا امنی، استفاده از مواد مخدر، بیکاری ، فقر، ازدواج‌های اجباری، تبعیض جنسیتی و موارد گوناگون دیگر است.»

داکتر فضل محمد ضمیر به نماینده‌گی از دفتر جامعۀ اروپا در افغانستان  گفت:« اتحادیۀ اروپا وزارت صحت عامه را در بخش‌های گوناگون هم‌کاری مالی و تخنیکی نموده که از آن جمله می‌توان از بلند بردن ارتقای ظرفیت کارمندان، عرضۀ خدمات روانی و برنامه‌های آموزشی برای مشاوران روانی به مدت یک سال که در آینده این برنامه به دو سال ارتقا می‌یابد نام برد.»

نتایج سروی ملی 2018 نشان می‌دهد، میزان افرادی که تحت فشار شدید روانی قرار دارند 46  فیصد، افرادی که از فشار شدید روانی ناتوانی و نارسایی رنج می‌برند 26 فیصد، میزان افسردگی در یک سال 4 اعشاریه 8 فیصد، میزان اضطراب در یک سال 2 اعشاریه 7 فیصد، میزان صدمه روانی در یک سال 15 اعشاریه 34 فیصد، میزان سو استفاده از هر نوع مواد نشه آور8 اعشاریه 22 فیصد، افکار خودکشی در طول عمر7 اعشاریه 25 فیصد، پلان خود کشی در طول عمر3 اعشاریه 96 فیصد و اقدام به خودکشی 3 اعشاریه 43 فیصد می باشد.

درسال 2016 پروژه " ظرفیت سازی صحت روانی و مشاورۀ روانی-اجتماعی" به کمک مالی اتحادیۀ اروپا و به هم‌کاری تخنیکی مؤسسۀ شبکه صحی و مؤسسۀ هیئت معاونت بین المللی در 34  ولایت کشور از طریق مرکزهای آموزشی در سه زون کشور ( کابل ، مزار و هرات ) آغاز گردید که در اوایل 2016  شروع  و در آخر آپریل 2019 به اتمام می رسد.

وزارت صحت عامه همه ساله با راه اندازی دوره‌های آموزشی  شماری از جوانان کشور را در این زمینه آموزش می دهد، تا کمبود مشاوران روانی – اجتماعی در شفاخانه‌های کشور تکمیل گردد.