تفاهمنامه همکاری سه جانبه میان، وزارت صحت عامه ج.ا.ا،شورای طبی افغانستان و لوی سارنوالی ج.ا.ا به منظور رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی به امضا رسید.

داکتر فیروزالدین فیروز، وزارت صحت‌عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان، داکتر نسرین اوریا خیل رییس شورای طبی افغانستان و څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی سارنوالی افغانستان روز چهار شنبه پنجم جدی سال روان خورشیدی، تفاهم‌نامۀ هم‌کاری سه جانبه‌یی را به هدف رسید‌ه‌گی به شکایات و تخلف‌های طبی امضا کردند.
رسیده‌گی به شکایات و تخلف‌های طبی نه تنها نیاز به بررسی تخنیکی دارد، بلکه به دید‌گاه‌های کارشناسان عرصه نیز نیازمند است.
شورای طبی افغانستان در چارچوب قانون به این امر رسیده‌گی می‌کند. هم اکنون کمیسیونی جهت رسیدن به این هدف ایجاد شده است که همه شرکای کاری در آن عضویت دارند.
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، در نشستی که به هدف امضای این تفاهم‌نامه در مرکز رسانه‌های دولت راه اندازی شده بود، در سخنان خود از پروسۀ ایجاد شورای طبی افغانستان و اهمیت آن در راستای مصونیت بیماران و ارتقای ظرفیت دوکتوران طب از طریق برنامه های آموزش‌های دوامدار طبی و رسیده‌گی به شکایات و تخلف‌های طبی پیش از ارجاع آن به مراجع عدلی و قضایی را بسیار با اهمیت خواند.
او هم‌چنان امضای این تفاهم‌نامه را گامی دانست نیک در امر ارائۀ خدمات صحی در کشور. وزیر صحت عامه هم‌چنان گفت که این وزارت در راستای حفظ حقوق دوکتوران و مصونیت بیماران، حمایت همه جانبه دارد و می‌کوشد تا در تفاهم و هم‌کاری با شورای طبی افغانستان میزان این حمایت را گسترش بیشتری دهد. او به همین‌گونه از هم‌کاری های دوام‌دار لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در امر بررسی شکایات طبی اظهار قدردانی و سپاس کرد.
با امضای این تفاهم‌نامه و به سبب قانون‌مند شدن بیشترعرصۀ خدمات صحی، میزان مرگ و میر بیماران، ناشی از خطاهای طبی کاهش می‌یابد. خطاهای طبی در چارچوب قانون پی‌گیری می‌شوند.
هم‌چنان ادعای بیماران در مورد پزشکان بررسی می شود که چقدر حقیقت دارد و چقدر بی بیناد است. قانون‌مند شدن بیشترعرصۀ طبابت در کشور می تواند بی اعتمادی مردم را نسبت به جامعۀ طبی افغانستان از میان بردارد.