نشستی دربارۀ پیشرفت اجرای تعهدات وزارت صحت عامه در مورد نهاد ملی اعتباردهی مراقبت‌های صحی افغانستان برگزار گردید

این نشست سه شنبه (11 جدی 1397) در تالار داکتر سهیلا صدیق به رهبری بانو دیوه صمد معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه دایرگردید.

هدف عمده و اساسی ایجاد نهاد ملی اعتباردهی و بهبود کیفیت خدمات صحی عبارت از - بهبود کیفیت و مصؤونیت خدمات صحی برای مردم افغانستان- می‌باشد.
بانو دیوه صمد معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه که در این نشست حضور داشت، گفت: «قسمی که همۀ ما در جریان استیم، دولت افغانستان اقدام‌های مؤثر در راستای تأمین شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت عامه در طرح و تطبیق پالیسی‌های ملی نموده است، که از آن جمله می‌توان از برنامۀ میثاق شهروندی ، استراتیژی مبارزه علیه فساد، شورای حاکمیت قانون، کمیسیون تدارکات و کسب عضویت کشور در مجتمع دولت داری باز نام برد.»
معین پالیسی و پلان افزود: «وزارت صحت عامه به این باور است که جامعه مدنی، دولت ، سکتور خصوصی، و اکادمی‌ها یک زنجیر به هم متصل است. سهم گیری شما نماینده‌گان در بحث‌های عمده، اصل مهم در موفقیت مشارکت دولت داری بازمی‌باشد
بانو دیوه صمد علاوه نمود: «بر اساس رهنمودهای مشارکت دولت داری باز و در مشارکت با نهاد‌های جامعۀ مدنی، سکتور خصوصی و سکتور عامه، سکتور صحت متعهد به ایجاد طرح نهاد ملی اعتبار دهی گردید.»
انتظار می‌رود با تدوین طرح متذکره و ایجاد این سازمان ،اعتبار دهی کیفیت عرضۀ خدمات صحی و سطح دسترسی به عرضۀ خدمات صحی ثالثی در افغانستان افزایش یابد. و این امر نیز موجب افزایش اعتماد مردم نسبت به عرضه خدمات صحی و کاهش مسافرت‌های صحی مردم به کشورهای همسایه خواهد گردید.
دولت افغانستان از طریق وزارت صحت عامه در تعیین مسیر استراتیژیک اداره ملی اعتبار دهی درمطابقت با اولویت‌ها و پلان‌های ملی به خصوص برای 5 الی 7 سال اول دخیل خواهد بود. وزارت صحت عامه منحیث بازوی اساسی، اعتباراین اداره را در روند بررسی حمایت خواهد نمود و مؤثریت استفاده از این شیوه قبل از این در کشور‌های متعدد دیده شده است.
دراین نشست نماینده گان جامعه مدنی، مجتمع مشارکت دولت داری باز و بخش‌های گوناگون وزارت صحت عامه اشتراک داشتند.
هم‌چنان دراین نشست دو پرزنتیشن توسط داکترقدیرقدیر رئیس عمومی پالیسی و پلان و داکترشفیع سعادت رئیس ستندرد و سروی نهاد ملی اعتباردهی برای اشتراک کننده‌گان ارایه گردید که بعد از ارایۀ نظریات و جمع بندی نشست مذکور به پایان رسید.