بسته جدید خدمات صحی مدغم راه اندازی شد

داکتر فیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر تیدروس ادهاتوم غیبریوسوس رییس عمومی سازمان صحی جهان امروز شنبه پانزدهم جدی سال 1397 بسته خدمات صحی مدغم را با حضور احمد المنظری رییس عمومی حوزۀ شرقی مدیترانه سازمان صحی جهان و هیئت رهبری وزارصحت عامه  طی نشستی راه اندازی کرد.

این بسته خدمات صحی شامل مجموعه خدمات صحی اساسی، مجموعه خدمات اساسی شفاخانه یی، کنترول امراض غیر ساری و غیر ساری و جروحات ناشی از انفجارات می‌باشند.

داکتر فیروز فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه از تشریف آوری داکتر تیدروس ادهاتوم غیبریوسوس رییس عمومی سازمان صحی جهان در افغانستان خوش آمدید گفته و حضور او را مبنی بر بررسی وضعیت صحی مردم افغانستان برای جلب حمایت تمویل کننده‌گان در امر بهبود وضعیت صحی در این کشور اثرگذار خواند.

داکتر فیروز از افزایش امراض غیر ساری مانند فشاربلند خون، بیماری‌های قلبی، شکر ،روانی و جروحات ناشی از انفجارات ابراز نگرانی کرده گفت:« با توجه با این وضعیت ما با تلاش های زیاد بسته جدید خدمات صحی را به منظور کاهش چالش های صحی در بخش های نامبرده طرح ریزی کردیم. این بسته مدغم شده می‌تواند مارا در امر حل چالش های موجود کمک کند»

در همین حال داکتر تیدروس ادهاتوم غیبریوسوس رییس عمومی سازمان صحی جهان از بهبود وضعیت صحی در افغانستان ابراز خرسندی کرد. او گفت:« افغانستان با سپری کردن چندی دهه جنگ دستآوردهای چشم گیری در یک‌ونیم دهه اخیر در بخش صحت داشته است. مرگ و میر مادران و کودکان در سالهای قبل یک چالش جدی بود در این کشور اما؛ امروز کاهش قابل ملاحضه یی در این بخش بوجود آمده است.»

داکتر تیدروس هم‌چنان در پیوند ارائه بسته جدید مدغم خدمات صحی صحبت نموده و اضافه کرد: افغانستان با توجه به سپری کردن نزدیک به دو دهه جنگ، نیاز به همکاری جدی در بخش صحت دارد. بسته جدید خدمات صحی مدغم شده یکی از بهترین شوه برای حل چالش های صحی موجود در افغانستان می‌باشد. سازمان صحی جهان متعهد است تا بخش صحت افغانستان را حمایت تخنیکی کند.

هم‌چنان در این نشست داکتر احمدالمنظری رییس عمومی حوزۀ شرقی مدیترانه سازمان صحی جهان از بهبود کیفیت خدمات صحی در افغانستان در طی پانزده سال گذشته ابراز خرسنده نموده و تاکید کرد که با تمرکز و توجه دوامدار به ارائه خدمات صحی ابتدایی و سرمایه گذاری دقیق روی بسته های اساسی صحی پیشرفت های قابل ملاحظه در زمینه بوجود آمده است.

قابل یاد آوری است که داکتر تیدروس ادهاتوم غیبریوسوس رییس عالی ترین مقام سازمان صحی جهان به دعوت رهبری وزارت صحت به برای بررسی وضعیت صحی مردم به افغانستان و راه اندازی بسته جدید مدغم خدمات صحی تشریف آورده است. این نخستین عالی ترین مقام سازمان صحی جهان در افغانستان می‌باشد.