وزارت صحت عامه سیستم الکترونیکی ارزیابی اجراات کارمندان را راه اندازی کرد

 روز یک شنبه 16 جدی سال روان خورشیدی  سیستم  الکترونیکی ارزیابی اجراات کارمندان با راه اندازی نشستی در تالار کنفرانس‌های داکتر سهیلا صدیق به کار انداخته شد. در این نشست داکتر ماموسی زیور معین مالی – اداری وزارت صحت عامه و رییسان بخش‌های گوناگون این وزارت اشتراک داشتند.

سیستم الکترونیکی ارزیابی اجراات کارمندان وزارت صحت عامه که زیر نظر و مدیریت داکتر ماموسی زیور ایجاد شده سیستمی است همه جانبه که دارای اهداف و شاخص‌های کاری سالانه برای کارمندان می باشد. این سیستم از ظرفیت و توانایی موثر و بلند ارزیابی برخوردار می‌باشد که در چارچوب طرزالعمل کمیسيون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ایجاد شده و اجراات کارمندان را به گونۀ منظم و سیستماتیک ارزیابی می‌کند.

داکتر ماموسۍ زيور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه  که در این نشست سخن‌رای می‌کرد راه اندازی سیستم الکترونیکی ارزیابی اجراات را یک گام مهم در امر رسیدن به حکومت داری الکترونیکی، تامین شفافیت و مسوُولیت پذیری بیشتر دانست.

او گفت: « سیستم  پیشین ارزیابی  ظرفیت تضمین شفافیت در ارزیابی  را  آن گونه که این سیستم دارد، نداشت.  برای آن که سیستم پیشین  به صورت نوشتاری روی کاغذ بود و نمی توانست شفافیت را به گونۀ کامل تضمین کند، در حالی که سیستم جدید ارزیابی به شکل الکترونیکی و آنلاین نه تنها شفافیت کامل در ارزیابی اجراات کارمندان را تضمین می‌کند؛ بلکه زمینۀ دست‌رسی کامل به اطلاعات را در هر زمان و مکانی  فراهم ساخته است.»