جمع آوری دستگاه‌های قلیون از رستورانت و کافه های ناحیۀ سوم

 وزارت صحت عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان، به جمع آوری دستگاه‌های قلیون از کافه و رستورانت‌ها در ناحیۀ سوم شهر کابل پرداخت.

این برنامه دوشنبه (17 جدی 1397) در نا حیه سوم شهر کابل راه اندازی گردید که به تعداد 270 پایه دستگاه قلیون، 50 کیلو گرام مواد قلیون، مقداری تابلیت‌ «کا» و مشروبات الکولی از 18 رستورانت و کافه شاپ جمع آوری شده و در حضور هیئت موظف و رسانه‌ها حریق گردید.

در این برنامه از مسؤولان رستورانت و کافه شاپ‌ها استحضاری گرفته شد تا در آینده در این مکان‌ها از استفادۀ قلیون و مواد نشه آور جلوگیری نمایند.

در برنامۀ جمع آوری قلیون که به رهبری بخش کنترول امراض غیر ساری وزارت صحت عامه راه اندازی گردیده بود، نماینده گان شاروالی کابل، ادارۀ حفاظت از محیط زیست، حوزۀ سوم امنیتی پولیس و رسانه ها حضور داشتند.

تحقیقات اخیر نشان داده است که دود قلیون چندین مرتبه زیان بارتر از دود سگرت است، حتا گزارش‌هایی وجود دارد که قلیون گونه‌یی از اعتیاد را در پی دارد.

 بر بنیاد قانون کنترول تنباکو و دخانیات و فیصلۀ کمیسیون بین الوزارتی استفاده از قلیون و سگرت در تمام محل‌های دولتی، جای‌های تجمع مردم، اداره‌های دولتی و غیر دولتی، میدان‌های هوایی، چای خانه‌ها، هوتل‌ها و سالون‌ها ممنوع  شده است.

 در چارچوب این قانون وزارت صحت عامه در هم‌کاری با نیروهای امنیتی کشور، ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، شاروالی کابل و رسانه ها، تا کنون چندین دوره جمع آوری دستگاه‌های قلیون را از هوتل‌ها،   سالون‌ها، چای خانه‌ها و کافه‌ها در شهر کابل راه اندازی کرده است.