تفاهم نامه ای سیستم رجعت دهی مریضان میان وزارت صحت عامه وانجمن شفاخانه های خصوصی به امضا رسید

 وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان روزسه شنبه 18 جدی 1397 نشستی را بخاطرامضای تفاهم نامه رجعت دهی مریضان میان شفاخانه های خصوصی و دولتی برگزارکرد.

هدف از امضای این تفاهم نامه تقویت سیستم رجعت دهی، چالش های موجود، راه های حل و اطمینان از پروسه های رجعت دهی بین شفاخانه های دولتی وخصوصی می باشد.

داکتر فدامحمد پیکان معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه که دراین نشست حضورداشت گفت:«  امضای این تفاهم گامی برای تقویه سیستم صحی درکشور می باشد واین تفاهم نامه می تواند ازابتدای ورود تا مرخص شدن شخص مریض ازشفاخانه آنرا کمک وهمکاری نماید:»

معین عرضه خدمات صحی تاکید کرد که هرآنچه دراین تفاهم نامه تذکر گردیده باید عملی شود تا باشد که هموطنان مان چه درمرکز و ولایات کشور ازعرضه خدمات صحی بهتربهرمند شوند.

این تفاهم نامه را داکتر فدامحمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه وداکترفردین غرمان رییس انجمن شفاخانه های خصوصی به امضا رسانید.

دراین نشست روسای شفاخانه های دولتی وخصوصی شهرکابل  و نماینده گان ادارات گوناگون اشتراک نمودند.

رجعت دهی مناسب وبه موقع یگانه روش استفاده موثر از ظرفیت های موجود درداخل سیستم صحی و بهترساختن خدمات تشخیص و تداوی درکشور است. تصمیم گیری درست درین موارد از مهمترین واساسی ترین تصامیمی است که کارمند صحی اتخاذ می کند.