سیستم الکترونیکی مدیریت معلومات منابع بشری وزارت صحت عامه به بهره برداری سپرده شد

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز سه شنبه 18 جدی سال جاری، سیستم الکترونیکی مدیریت منابع بشری وزارت صحت عامه را طی یک نشست خبری به بهره بردای سپرد. با به کار گیری این سیستم وزارت صحت‌عامه گامی به سوی حکومت‌داری الکترونیکی برداشته است.

سیستم الکترونیکی مدیریت منابع بشری که با تلاش های معینیت مالی و اداری وزارت صحت عامه و به کمک مالی و تخنیکی ادارۀ توسعه‌ای بین المللی ایالات متحدۀ امریکا ایجاد شده است، در چارچوب آن، تمام اطلاعات مربوط به کارمندان صحی افغانستان از استخدام تا انفکاک و باز نشسته‌گی گرد آوری می‌شود.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه ایجاد این سیستم را در وزارت صحت عامه پی پشینه خواند و گفت:« این سیستم، وزارت صحت را نه تنها کمک می کند که شمار دقیق داکتران و کارمندان صحی خود را در تمام شهرها و مناطق افغانستان مشخص سازد؛ بلکه این وزارت می‌تواند با شناسایی دقیق از وضعیت صحی و تعداد داکتران موجود در کشور برنامه های کاری آیندۀ خود را در پیوند به تربیه داکتران مطابق نیازمندی‌ مراکز صحی طرح ریزی کند.»

زیر صحت عامه هم‌چنان در ادامه سخنان خود اضافه کرد:« با به کار گیری این سیستم شفافیت، حساب دهی در مدیریت کارمندان و زمینه دست رسی به اطلاعات را نیز تقویت می‌کند. هم‌چنان استفاده از این سیستم این امکان نیز به وجود آمده است که کارکردهای همه کارمندان به گونۀ الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گیرد. سیستم سهولت‌هایی را برای ارزیابی اجراات کاری کارمندان فراهم ساخته است تا کارمندان در ختم سال برای ارتقا مورد ارزیابی قرار گیرند. با در نظر داشت نمره های که یک کارمند از اجراات خود به دست می آورد، نتیجه را سیستم اعلان می کند.»

در همین حال شورد پستما(Sjoerd Postma)  نمایندۀ ادارۀ توسعه ای ایالات متحده امریکا گشایش این سیستم را یک قدم نیک دانسته و تاکید کرد که این سیستم، وزارت صحت عامه را در امر مدیریت منابع بشری، استخدام و انفکات کارمندان و برنامه ریزی برای شناسایی تعداد داکترانی که در مراکز آموزشی تحت آموزش قرار دارند قادر می‌سازد
تا اکنون اسناد 15000 کارمند وزارت صحت عامه وارد این سیستم شده که این امر تضمین بزرگی برای بقا و نگهداری اسناد کارمندان می باشد.

به همن گونه این سیستم سهولت‌هایی را برای ارزیابی وضعیت کاری بخش‌های کوناگون وزارت و ارزیابی ظرفیت کاری کارمندان ایجاد کرده است که با استفاده از آن زمینۀ بهتر و سودمند‌تری در طرح و اجرای برنامه ظرفیت پروری به وجود آمده است. حاضری الکترونیکی کارمندان نیز بخش از این سیستم است.
وزارت صحت عامه نزدیک به چهل هزار کارمند دارد. 18هزار آن کارمند دولتی اند و حدود 22 هزار آن در نهاد خصوصی صحی مصروف کار می‌باشند.