سنگ تهداب اعمار چهار باب مرکز صحی در ولایت بلخ گذاشته شد - وزارت صحت عامه

سنگ تهداب اعمار چهار باب مرکز صحی در ولایت بلخ گذاشته شد

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، در راس یک هیئت عالی رتبه وزارت صحت عامه که عازم ولایت بلخ گردیده بود، سنگ تهداب اعمار چهار باب مرکز صحی را در نقاط مختلف این ولایت گذاشت.
پروژه های مذکور شامل اعمار یک باب لابراتوار کنترل کیفیت دوا و محصولات صحی، اعمار یک باب پولی کلینیک تشخیصیه ، اعمار یک باب مرکز معافیت کتلوی و اعمار یک باب مرکز صحی جامع در ولسوالی کلدار این ولایت میشوند که سنگ تهداب آنها از سوی رهبری وزارت صحت عامه گذاشته شد. 
وزیر صحت عامه کشور هدف از اعمار این مراکز صحی و لابراتوار کنترل کیفیت دوا و محصولات صحی را افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی در دورترین نقاط کشور و بهبود کیفیت ادویه و محصولات صحی در کشور عنوان نمود.
بلند بردن سطح کیفیت ادویه در بازار های کشور، افزایش مراکز صحی در دورترین نقاط کشور و ارتقاء کیفیت عرضه خدمات در مراکز صحی، از جمله عمده ترین تعهدات رهبری وزارت صحت عامه بوده که در این راستای تلاش ها جریان دارد.