كلينيك صحي دره شاديان ولايت بلخ به بهره برداري سپرده شد

دوكتور فيروزالدين فيروز وزير صحت عامه جمهوري اسلامي افغانستان، كلينيك صحي دره شاديان ولايت بلخ را كه كار اعمار آن تكميل گرديده بود امروز طي مراسمي به بهره برداري سپرد. 
وزير صحت عامه كشور گشايش اين مركز صحي را يك گام نيك براي بلند بردن دسترسي مردم به خدمات صحي خوانده و تاكيد نمود كه وزارت صحت عامه مبني بر افزايش مراكز و تسهيلات صحي در كشور متعهد است. 
اين كلينيك به شكل اساسي و معياري، مجهز با تمام وسايل طبي مورد نياز آن اعمار گرديده است. 
اين در حاليست كه وزير صحت عامه كشور روز گذشته سنگ تهداب چهار باب مركز صحي را در نقاط مختلف اين ولايت گذاشت.