وزارت صحت عامه جلسه کمیته همأهنگی اچ ای وی و ایدز برای افغانستان را دایر نمود - وزارت صحت عامه

وزارت صحت عامه جلسه کمیته همأهنگی اچ ای وی و ایدز برای افغانستان را دایر نمود

 
دوکتور فدامحمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه امروزطی نشستی درکمیته همآهنگی اچ ای وی وایدز برای افغانستان اشتراک نمود. 
 
وی گفت: هدف ازنشست این کمیته، همآهنگی بین السکتوری وزارت خانه ها و تشریک مساعی پروگرام ملی کنترول ایدز جهت پاسخدهی اچ ای وی و ایدز به سطح ملی و ولایتی، تهیه نمودن ارتباطات بین دولت، موسسات ملی و بین المللی, تمویل کننده گان, دفاتر ملل متحد, جامعه مدنی, افراد معتاد با اچ آی وی ایدز واستفاده کننده های مواد مخدر زرقی از طریق مجالس و شریک ساختن معلومات، ایجاد سیستم معلوماتی جهت تسهیل بخشیدن به معلومات در رابطه به اچ آی وی و ایدز وجلب حمایت برای توسعه فعالیت های اچ ای وی و ایدز منحیث یک اولویت ملی میباشد.
 
کمیته همآهنگی اچ آی وی و ایدز برای افغانستان منحیث یک ساختار متشکل از سکتور های متعدد در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی غرض تسهیل و همآهنگی پاسخ به اچ آی وی و ایدز ایجاد گردیده تا مساعی و مشارکت سالم میان دولت افغانستان، موسسات دولتی و غیر دولتی، جامعه مدنی و همکاران بین المللی را بوجود آورد. کمیته متذکره که ریاست آنرا دوکتور فدامحمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه به عهده دارد، منحیث یک میکانیزم مؤثر، برنامه ملی کنترول اچ آی وی و ایدز را در قسمت نظارت تخنیکی , همآهنگی , داد خواهی , وشریک ساختن معلومات یاری میرساند.
 
همچنان دراین نشست روی موضوعات، افزایش دسترسی، پوشش، کیفیت، مثمریت و موثریت فعالیت های وقایوی اچ آی وی دربین افراد معروض به خطر، افراد آسیب پذیر و نفوس عام کشور، توسعه دسترسی به خدمات، پوشش تداوی مدغم، مراقبت و حمایه اشخاصیکه با اچ آی وی زنده گی میکنند و خانواده های آنها، جمع آوری و استفاده از معلومات استراتیژیک ومستند جهت تصمیم گیری ، ایجاد محیط حمایوی وتوانمند جهت پاسخگوی ملی دوامدار و مؤثر، تقویه رهبری و مدیریت پروگرام به سطح ملی و بین المللی، معلومات ارایه گردید.
 
مجلس کمیته همآهنگی اچ آی وی ایدز برای افغانستان بعد از هرسه ماه دایرگردیده وروی موضوعات پلان شده بحث وتبادل نظر صورت میگیرد.