اعلامیه مطبوعاتی مشترک وزارت صحت عامه ج.ا.ا و سازمان صحی جهان در رابطه با روز جهانی هیپاتیت

 
هیپاتیت ویروسی یکی از چالش های بزرگ صحی در افغانستان میباشد – جهت تقویه وقایه و خدمات ارزیابی نیاز به اقدامات عاجل دارد.
 
کابل ۸ اسد سال ۱۳۹۶ –وزارت صحت عامه ج.ا.ا، سازمان صحی جهان و دوایر همکار امروز از روز جهانی مبارزه با بیماری زردی جهت آگاهی عامه و معلومات پیرامون مرض مذکور تجلیل به عمل آورد. زردی ویروسی یک مجموعه از امراض انتانی میباشد که دارای گروپ های A, B, C, D وE  بوده و در سراسر جهان ملیون ها تن را مصاب ساخته که سبب امراض حاد و مزمن جگر میگردد. در حدود ۱،۴ ملیون تن سالانه به علت آن جان های خویشرا از دست میدهند. وفیات آن نظر به بیمای توبرکلوز و اچ آی وی بیشتر میباشد.
 
در میان هر بیست تن تنها یک تن از آنان میداند که مصاب به این ویروس بوده و این امر ویروس زردی را مرگبار تر میسازد. بیماری زردی یک معضل جدی صحی در افغانستان است، به ویژه در بین گروپ های آسیب پذیر مانند اشخاص که از مواد مخدر به شکل زرقی استفاده مینمایند که شیوع ویروس زردی B  و  Cبالترتیب ۷  و ۳۱ درصد میباشد.
 
دکتور فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، دربیانیه خویش خاطر نشان نمود که:" هیپاتیت ویروسی یک مشکل بزرگ صحی بوده که ایجاب مداخلات و اقدامات عاجل مینماید، ماخدمات آزمایشی و مشوره دهی هیپاتیت B  و  Cرا از طریق مراکز داوطلبانه آزمایش و مشوره دهی در کشور فراهم مینمایم که اکنون واکسین هیپاتیت B جزء بسته پروگرام معافیت کتلوی افغانستان میباشد. ما باید سعی و تلاش نهایی نماییم که حتی یک افغان نباید از سبب هیپاتیت B  و  C که قابل وقایه و تداوی هستند جان خویش را از دست بدهند".
 
 ویروس های زردی از طرق های مختلف سرایت مینمایند که از آنجمله هیپاتیت A و E از طریق غذا و آب ملوث انتقال میکند. هیپاتیت B از طریق خون و مایعات عضویت، زردی C معمولاً از راه خون در بدن انسان انتقال میکند و زردی D انتان مضاعف بوده که با زردی B یکجا دیده میشود. ویروس های مذکور همه سبب زردی حاد میگردد که دارای لوحه خستگی، بی اشتهایی، تب و زردی (زرد شدن جلد و سفیدی چشم ها) در نزد بیمار میگردد.
 
وقایه از انتان زردی توسط فراهم نمودن غذا و آب آشامیدنی صحی (هیپاتیت A و E)، واکسین (هیپاتیت A، B و E)، آزمایش اهداء خون و در دسترس قرار دادن لوازم معقم زرق و اطمینان حاصل نمودن از کنترول انتان (هیپاتیت B  و C) امکان پذیر میباشد، و نباید آگاهی عامه، آزمایش و تداوی که در مبارزه علیه ویروس مذکور دارای نقش کلیدی بوده فراموش گردد.
 
داکتر ریچار پیپرکورن نماینده سازمان صحی جهان گفت:" سازمان صحی جهان متعهد است که وزارت صحت عامه و دوایر همکار را درعرصه مبارزه با این مرض مهلک همکاری نماید و نیاز برای تقویه بیشتر دسترسی به آزمایش، افزایش آگاهی عامه، محو تبعیض، ازدیاد پوشش واکسین، بهبود وقایه در سطوح تسهیلات صحی و فراهم نمودن تداوی به مریضان مصاب به انتان مذکور میباشد."
 
###
 
 
برای معلومات بیشتر، لطفأ با مسولین ذیل ارتباط بر قرار نمایید:
 
محمد اسماعیل کاووسی، مسوول دفتر روابط عامه صحت عامه: شماره تماس: ۰۰۹۳۷۹۲۸۸۸۸۵۵،ایمیل: mi_kawusi@yahoo.com
و
داکتر رضا علودول، مسول مسلکی ملی سازمان صحی جهان: شماره تماس: ۰۰۹۳۷۸۲۲۰۰۳۸۹، ایمیل: aloudalm@who.int