راهبرد مبارزه با فساد اداری در سکتور صحت معرفی گردید - وزارت صحت عامه

راهبرد مبارزه با فساد اداری در سکتور صحت معرفی گردید

 
کابل،24 اسد 1396: وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز راهبرد مبارزه با فساد اداری را در سکتور صحت به منظور مبارزه با فساد اداری در سکتور صحت و بهبو عرضه خدمات صحی با حضور داشت شماری از شرکای صحی ملی و بین المللی معرفی نمود. راهبرد مبارزه با فساد اداری ساحات آسیب پذیر را در سکتور صحت به صورت علمی و عملی شناسایی نموده و عملکرد های موثر را در جهت از بین بردن فساد در مقاطع مختلف زمانی مورد تطبیق قرار میدهد.
 
این راهبرد که به شیوه موثر به کمک متخصصین ملی و بین المللی تهیه گردیده است که با معرفی و تطبیق آن توقع میرود واقعات فساد در تمام ساحات کاری، به خصوص ساحات آسیب پذیری که روی آن تاکید صورت گرفته است کاهش یابد و موثریت خدمات عامه را در امور صحی افزایش دهد.
 
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، معرفی این راهبرد مبارزه با فساد اداری را در سکتور صحت یک گام مثبت در راستای ریشه کن نمودن فساد در وزارت صحت عامه خوانده گفت:" وزارت صحت عامه با درک رسالت و مسوولیت وظیفوی خویش در برابر ملت، همواره تلاش نموده تا ایجاد یک سیستم شفاف، حسابده و خدمتگذار در تامین صحت و سلامتی اتباع کشور اقدامات موثر و عملی را مورد اجرا و تطبیق قرار دهد که خوشبتختانه امروز راهبرد مذکور را در جهت محو فساد در سکتور صحت تهیه نموده و در صدر اجراات کاری خویش قرار میدهد."
 
وزیر صحت عامه کشور، فساد را مانع انکشاف در تمام عرصه ها و یک چالش جدی در کشور خوانده و میگوید که بدون مبارزه با فساد، بهبود عرضه خدمات صحی و بلند بردن سطح دستری مردم به خدمات صحی ناممکن بوده و وزارت صحت عامه در تطبیق و انکشاف این راهبر متعهد است. چنانچه این وزارت در گذشته در زمینه محو فساد اداری اقدامات جدی نموده است که در طی چهار ماه اخیر هشتادوچهار موارد فساد از سوی وزارت صحت عامه به دادگاه معرفی شده است.
 
وزارت صحت عامه از جمله وزارت های پیشگام در راستای مبارزه با فساد اداری میباشد، که خود از کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا “MEC" خواسته است تا این وزارت را در راستای خلاهای موجود فساد اداری به منظور مبارزه با آن ارزیابی نماید. پس از ارزیابی اداره "MEC" 115 موارد از سوی آن شناسایی و به وزارت صحت عامه معرفی گردیده است. 
 
همچنان خانم ارویانا رییس بخش تدارکاتی و مالی جامعه اروپا از معرفی راهبرد مبارزه با فساد در سکتور صحت افغانستان استقبال نموده و تاکید نمود که فساد اداری در سکتور صحت افغانستان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
 
شفافیت و حسابدهی، پاسخگویی، تامین عدالت در عرضه خدمات صحی، حاکمیت قانون، مدیریت منابع مالی، تقویت شفافیت در سکتور صحت، توسعه شورای طبی، فراهم نمودن برنامه های آموزشی گزارش دهی در ولایات کشور، جلوگیری از قاچاق ادویه و شناسایی واقعات فساد اداری از موارد مهم راهبرد مبارزه با فساد اداری سکتور صحت میباشد.
 
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا "MEC" اخیرا طی گزارشی از دستآورد های وزارت صحت عامه در جهت مبارزه با فساد اداری تشکری نموده و بر متعهد بودن این وزارت در امر مبارزه با فساد در سکتور صحت تاکید نموده است.