از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر تجلیل به عمل آمد

 
کابل،11 اسد 1396: وزارت صحت عامه کشور از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر تحت شعار " باهم بسوی تداوم تغذیه با شیرمادر" با حضور داشت مشاور ریاست جمهوری در بخش تعلیم وصحت، نماینده‌گان اداره یونیسیف، سازمان صحی جهان ، سازمان غذایی جهان در افغانستان و دیگر شرکای صحی به منظور بلند بردن سطح آگاهی عامه در پیوند به فواید تغذیه باشیر مادر و کاهش مرگ و میر اطفال تجلیل به عمل آورد.
 
دوکتور فدامحمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه تغذیه با شیر مادر را در کاهش مرگ و میر اطفال مهم دانسته گفت" هدف از تجلیل وبزرگداشت از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر تجدید تعهد برای حفاظت زندگی اطفال، بهبود وضیعت تغذیه کودکان وشگوفایی نسل آینده بشریت است، زیرا تغذی با شیر مادر نه تنها یک گام مهم برای حفظ حیات کودکان است، بلکه متضمن آینده پربار و شگوفای نسل آینده نیز اطفال میباشد"
 
تحقیقات نشان میدهد که شروع تغذیه با شیر مادر در طی یک ساعت اول بعد از تولد به تنهایی 22 درصد مرگ و میر کودکان را کاهش میدهد، همچنان تغذیه اطفال در شش ماه اول زندگی تنها با شیر مادر در کاهش مرگ و میر اطفال نقش مهم دارد.
 
دوکتور پیکان در پیوند به افزایش مادران که اطفال شانرا با شیر خویش تغذیه میکنند اشاره نموده گفت:" سروی ملی تغذی نشان میدهد که تغذی خالص با شیر مادر نسبت به سالهای گذشته در کشور افزایش یافته است. چنانچه ارقام مادران شیرده در سال 2003 نزدیک به سی درصد، در سال 2013 به پنجاه و هشت درصد بوده است و در سال 2015 به شصت‌وچهار درصد رسیده است."
 
وزارت صحت عامه در هر مرکز صحی یک مشوره دهنده تغذی را به منظور وقایه از سو تغذی اطفال استخدام نموده  تا مادران را در مورد تغذی اطفال ،شیرخوران و تغذی مادران مشوره دهند. در سال گذشته بیش از دو ملیون مادران شیرده مشوره دریافت نموده اند.
 
آموزش بیش از شش هزار کارمند صحی  به شمول متخصص، داکتر و نرس در مورد تغذیه با شیر، ارزیابی رشد اطفال در مراکز صحی، نصب لوحه های تبلیغاتی در مورد فواید تغذیه با شیر مادر در مراکز صحی، برگذاری جلسات منظم کمیته ملی مقرره حمایت تغذی با شیرمادر در سطح ملی، منع تبلیغات شیر پودری در بازهای کشور از جمله فعالیت  های است که وزارت صحت عامه در این راستا انجام داده است.
شیر اول مادر که بنام فله یاد میشود ، دارای یک نوع شیر مخصوصی است که درنخستین روزهای بعد از ولادت در پستان های مادرتولید می گردد که دارای مقادیر زیادی از حجرات فعال ایمونوگلوبولین، انتی بادی ها و سایر پروتین های محافظوی می باشد که در جسم طفل منحیث اولین واکسین یا  عامل معافیت عمل نموده و طفل را در مقابل تعداد زیاد انتانات محافظت می نماید.