استراتیژی و پالیسی ها ، قوانین ، مقرره و طررزالعمل ها - وزارت صحت عامه