طرزالعمل ها - وزارت صحت عامه

طرزالعمل ها

1. طرزالعمل ریاست عمومی منابع بشری

2. طرزالعمل ریاست تنظیم امور دوائی 

       پروسه انتقال دواخانه در ولایات

       طرزالعمل معیاری عملیاتی شرکت های تورید ادویه ومصحولات صحی

        طرزالعمل انتقال دواخانه ها

       ایجاد عمده فروشی

      ایجاد دواخانه ها

3. طرزالعمل ریاست سکتور خصوصی

4. طرزالعمل ریاست تهیه و تدارکات