ریاست جندر - وزارت صحت عامه

ریاست جندر

گذارش کوتاه کنفرانس ملی محو خشونت علیه زنان

ریاست جندر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری صندوق جمیعت سازمان ملل متحد ((UNFPA کنفرانس ملی در مورد رسیدگی سکتور صحت به خشونت مبنی جندر در افغانستان طی کمپاین" 16 روز فعالیت" جهت محو خشونت علیه زنان با شعار " اقدامات جامع و هدفمند هر عضوی از جامعه برای محو خشونت علیه زنان " در قصر مرمرین به تاریخ 14/9/1395 که مصادف به 4 دسمبر 2016 بااشتراک مشاور صحی جلالتمأب خانم اول (محترم فوزیه علم)،هئیت محترم رهبری وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ، نماینده محترم پارلمان خانم شاه گل رضایی، نماینده های محترم وزارت امورزنان و دیگر وزارت های ذیدخل، صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان، و دیگر جامعۀ تمویل کنندگان در کابل، نهادهای جامعۀ مدنی و اجتماع رسانه  برگزار نمودند.

بیشتر بخوانید