معلومات تازه درباره واقعات پوليو - وزارت صحت عامه

معلومات تازه درباره واقعات پوليو

تعداد واقعات پوليو در ممالک انديميک پوليو

شماره

مملکت

تعداد واقعات 2015

تعداد واقعات 2016

تعداد واقعات 2017

تاريخ اخرترين واقعه

1

افغانستان

20

13

13

3- دسمبر 2017

2

پاکستان

51

20

8

15-  نومبر- 2017

3

نايجيريا

0

4

0

21 آگیست 2016

مجموع واقعات در ممالک انديميک

71

37

21

 
 

تاریخ به روز رسانی (آپدیت) 31 دسمبر 2017

 

تعداد واقعات پوليو در افغانستان در سه سال اخیر

شماره

زون

سال

2015

2016

2017

1

مرکزی

0

0

0

2

شرق

10

4

3

3

جنوب شرق

0

7

0

4

جنوب

3

2

9

5

شمال

1

0

0

6

شمال شرق

0

0

1

7

غرب

6

0

0

تعداد مجموع واقعات

20

13

13

 

تاریخ به روز رسانی (آپدیت) 31 اپریل 2017

آخرين واقعه گزارش شده: آخرين واقعه تائيد شده پوليو از ولسوالی  شاولی کوت ولایت قندهار  گزارش شده است که یک  دختر 30 ماهه قربانی آن گردید.