راپور هفته وار سرويلانس پوليو - وزارت صحت عامه

راپور هفته وار سرويلانس پوليو

 

 

سال

2014

2015

2016

واقعات راپورداده شده فلج نرم حاد

2.421

2.738

2,896

واقعات تايئد شده پوليو

28

20

13

واقعات مشابه به پوليو

6

3

0

  واقعات وايرس نوعVDPV2  

0

0

1

واقعات مسترد شده 

2.387

2.715

2,787

واقعات که نتيجه ان تا حال معلوم نيست

0

0

62

راپور های هفته وار سرولانس:

راپور ها هفته ها در سال 2015
نظارت جدید.pdf هفتته44