سندونه

سرليک
د عادی او انکشافی منظور شوی بودجه په بشپړه توګه کتل
د افغانستان دیموگرافی او روغتیایی سروی په بشپړه توګه کتل
د غوښتنلیک فورمه په بشپړه توګه کتل
رسمی مکتوب په بشپړه توګه کتل
د جاپان د ظرفیت جوړولو د غوښتنلیک لارښود په بشپړه توګه کتل
روغتیا ته یو ځغلند نظرافغانستان کې په ملي، کلیوالي او ښاري کچه د مور او ماشوم، جنډر، او تغذیې له مخې روغتیایي وضعیت په اړه وخت په وخت نوي معلومات چمتو کوي په بشپړه توګه کتل
دوهم ګڼه په بشپړه توګه کتل
دعامی روغتیا وزارت د ۱۳۹۵ کال کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د غیر ساری ناروغیو د کنترول او مخنیوی ملی ستراتیژی 2015-2020 په بشپړه توګه کتل
د روغتيا د ارتقا ملي ستراتيژي1393-1399 په بشپړه توګه کتل
د ټولنی پر بنسټ د روغتیایي خدمتونه تګلاره 1394-1399 په بشپړه توګه کتل
د عامې روغتيا وزارت د ۱۳۹۴ مالي کال د فعاليتونو او لاس ته راوړنو کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۹۴مالي کال د فعاليتونو او لاس ته راوړنو کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
فراغت کتلۀ عظیمی از پرسونل په بشپړه توګه کتل
دغضنفر طبی ژورنال په اړه (1) په بشپړه توګه کتل
د روانی روغتیا ملّی استراتیژی په بشپړه توګه کتل
National Strategy on HRH CB with Focus on IST Pashto په بشپړه توګه کتل
د درملنې ملي معياري لارښود د لومړنيو روغتيايي خدمتونو مرکزنو لپاره په بشپړه توګه کتل
CHS Curriculum P په بشپړه توګه کتل
Pshto for print په بشپړه توګه کتل
پاڼه 1 از 5