د ایدز او مخدره توکو پر وراندی د افغان غیر دولتی موسساتو شبکی (چتر) خبرتیا!

(NEJAT, WADAN, OHSS, ASP,SSAWO, ARC, KOR)

چتر، د افغانستان  د عامی  روغتیا وزارت مشرتابه  لخوا د وروستیو اغیز منو بدلونونو ستاینه او

ملاتر کوی . دوی د لا دیرو بر یالیتوبونو په هیله .