معین عرضه خدمات صحی

داکتر فدا محمد پیکاندوکتور فدا محمد پیکان  فرزند حاجی عبدالستار در 27 جدی 1350 در قریه پیکاندره، ولسوالی شولگره ولایت بلخ دیده به جهان گشود. دوره ابتدایه را در مکتب قریه پیکاندره، دوره متوسطه را در مدرسه عالی اسدیه و دوره لیسه را در لیسه عالی باختر به اتمام رسانید در سال 1374 شامل فاکولته طب بلخ گردید. در اواخر سال 1380 از فاکولته طب سند لسانس فراغت را به دست آورد.

موصوف، بعد از فراغت در موسسات ملی و بین المللی چون IMC، ابن سینا، کمیته سویدن و ACTD در بخش های مختلف مدیریت صحی ایفای وظیفه نمود.

 دوکتور پیکان در 14 ثور 1390 طی رقابت آزاد به صفت مسوول پروگرام ملی کنترول ایدز در وزارت صحت عامه مقرر گردید، وی سند ماستری اش را در بخش صحت عامه (Public Health) از کشور هندوستان به دست آورد.

دوکتور پیکان در 4 دلو 1395 توسط حکم جلالتمآب ریس جمهوری اسلامی افغانستان به صفت معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه مقرر گردید.