مسؤل حوزوی زون غرب 

Panah_moph
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۷:۲

Publish Date

Closing Date

Location

کندهار

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست عمومی منابع بشری

فارمت معیاری لوایح وظایف

(حوت) سال 1397

عنوان وظیفه:     مسؤل حوزوی زون غرب (کندهار)  

وزارت/اداره:     وزارت صحت عامه

موقعیت:           مرکز ولایت کندهار (آمریت های ولایتی کنترول ملاریا ملاریا و لشمانیا)

تاریخ اعلان:      2019/04/03

تاریخ ختم اعلان: 2019/04/17

ریاست:            صحت عامه

گزارش دهی به:  پروگرام ملی کنترول ملاریا ولشمانیا

گزارش از:       از آمریت های ولایتی پروگرام و موسسات تطبیق کننده ملاریا وامراض ناقله  

هدف وظیفه:

اداره، انسجام و تنظیم مؤثرامور مربوطه به پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا به منظور جلوگیری و کاهش مرگ و میر و مصابیت های ناشی از امراض انتقالی توسط ناقل

مکلفیت و مسولیت های وظیفوی:

 • تهیه پلان کاری پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا برای ولایات حوزه مربوطه و حصول اطمینان از تطبیق آن مطابق با استراتیژی و پالیسی های موجود وزارت صحت عامه
 • نظارت از تطبیق پلان کاری پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا در سطح یونت های ولایتی حوزه مربوطه
 • نظارت بر تطبیق پالیسی استراتیژی و رهنمود های پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا توسط دست اندرکاران عرضه خدمات صحی
 • تشویق و جلب حمایت مالی و تخنیکی تمویل کنندگان عرضه خدمات صحی در سطح ولایات حوزه مربوطه جهت حمایت مالی و تخنیکی پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا
 • ایجاد هماهنگی بین  شرکای کاری، عرضه کنندگان خدمات صحی، دست اندرکاران وسهم گیرندگان عرضه کننده خدمات کنترول ملاریا و لشمانیا در سطح ولایات حوزه مربوطه
 • نظارت از جمع آوری و تحلیل ارقام و باز دهی لازم به مراجع ذیربط در سطح ولایات حوزه مربوطه
 • تهیه پیشنهادات تخنیکی برای توسعه و بهبود پروگرام ملاریا و لشمانیا در سطح ولایات حوزه مربوطه
 • ایجاد میکانیزم هماهنگی بین دست اندرکاران به منظور اتخاذ تدابیر موثر عرض کنترول و وقایه اپیدیمی های ملاریا
 • تهیه و ارایه راپور های (مالی و تخنیکی) و اجرات ربعوار و سالانه به پروگرام ملی کنترول ملاریا
 • تهیه و ترتیب اسناد مالی و تایید آن باساس اجرای کارکرد یونت های ولایتی و ریکارد نمودن مصارف ربعوار
 • نظارت دوامدار از ولایات حوزه مربوطه جهت اطمینان از تطبیق پلان های منظور شده پروگرام مطابق به زمان تعین شده
 • نظارت ماهوار ازچگونگی ارقام ملاریا ولشمانیا جمع آوری شده در سیستم معلوماتی و تایید آن قبل رسیدن به مرکز
 • انجام سایر وظایف مرتبط به و ظیفه که از طرف مسؤلین پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا سپرده میشود

شایستگی ها:

 • درجه تحصیل : یا داکتر طب ویا لیسانس یکی از بخش مرتبط  
 • داشتن تجربه کاری حد اقل 3 ساله در بخش مالی یا اداره صحت عامه
 • مهارتهای دیگر : آشنایی کامل به لسان های ملی کشور و زبان انگلیسی
 • آشنایی کامل به پروگرام های مایکروسافت آفس (MS-office) کمپیوتر و استفاده از انترنت ارجحیت دارد
 • داشتن توانایی سفر به تمام ولسوالی ها وولایات حوزه مربوطه و شرکت در سیمینار ها و ورکشاپ ها در مرکز

Submission Guidelines:

: (I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)

Electronic applications will be sent to: sub e-mail

Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR.

Phone number: 0093- (0)-700991056

Note:                                                                                                               

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.

No CVs will be accepted after the closing date.

Any persuade will be threat as disqualification.

Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.

Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Instruction for test and interview:

The test and interview will be taken from the following references:

Main points of the TOR

استراتیژی ها و رهنمود های کنترول ،وقایه و محو ملاریا درکشور، پالیسی مالی های و تداراکاتی دولت بخصوص وزارت صاحب عامه و دونورها گلوبل فند و UNDP

Submission Emails: gdhr.moph2018@gmail.com