کارگر خدماتی شفاخانه نور

panah_moph
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۴:۵۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۳حوت سال ۱۳۹۷

 

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه نور) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان وظیفه:      کارگر خدماتی

وزارت /اداره:     وزارت صحت عامه

موقعیت:            (سینمای پامیر)

ریاست:             (شفاخانه نور)

کود:                 (152)

بست:                (8)

گزارش به:        مسئول بخش

گزارش از:        ندارد

هدف وظیفه:  تأمین نظافت دفتر و انتقال مکاتیب به شعبات.

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی :

 1. تأمین نظافت دفتر و تجهیزات متعلقه آن.
 2. مراقبت در حفاظت و نگهداری لوازم و وسایل  و اسناد دفتر.
 3. انتقال مصئون و مطمئن مکاتیب به شعبات ارسال شده و تسلیم دهی آنها.
 4. انتقال مواد زاید و باطل شده از دفتر به محل معین آن
 5. انجام سایر وظایف محوله بدون معطلی.
 6. حفظ اسرار اداره.

مواصفات:

 1. تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه .

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

 1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایت www.moph.gov.af بدست آورده میتوانید
 2. یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.
 3. کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
 4. کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .
 5. بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید
 6. همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.
 7. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت:  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  و www.Jobs.af نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.