آشپز

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۹/۲ - ۱۱:۲۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

     تاریخ اعلان مجدد 2 قوس  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )شفاخانه ستوماتولوژی ) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:      آشپز

وزارت /اداره:     وزارت صحت عامه

موقعیت:            (فروشگاه)

ریاست:             (شفاخانه ستوماتولوژی)

کود:                 (198)

بست:                (7)

گزارش به:         مسئول بخش

گزارش از:         ندارد

هدف وظیفه:  طبخ مواد غذایی غرض صرف طعام مامورین.

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی:

  1.  رعایت و تنظیم امور نظافتی و صحی در جریان پخت و پز.
  2. حصول اطمینان از لحاظ کمیت و کیفیت مواد خام خوراکه باب.
  3. توزیع عادلانه و مساوی غذا در موقع مناسب و معین برای کارکنان وزارت / اداره
  4. رهنمایی سالم به شاگردان و همکاران آشپزخانه.
  5. مراقبت از صورت استعمال درست وسایل آشپزخانه.
  6. اشتراک در معاینات مواد خام در جریان خریداری از بازار با هیئات خریداری.
  7. طبخ فرمایش خاص که بعضاً به وی محول میگردد.

مواصفات:

  1. تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه
  2. توانائی انجام وظایف ، وتجربه کاری

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری  بعد از نشر اعلان از طریق ویت  سایت www.moph.gov.af بدست آورده میتوانید.

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.