آشپز

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۲:۲۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۲ ثور۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست انیستوت علومی صحی پوهاند غضنفر(1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان وظیفه     :آشپز

وزارت /اداره    : وزارت صحت عامه

موقعیت           : (       کابل    )

ریاست            : ( شفاخانه نور)

کود                : (    ۱۶۸)

بست               : (7)

گزارش به       : مسئول بخش

گزارش از       : ندارد

_____________________________________________________________________

هدف وظیفه :  طبخ مواد غذایی غرض صرف طعام مامورین.

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی :

  1.  رعایت و تنظیم امور نظافتی و صحی در جریان پخت و پز.
  2. حصول اطمینان از لحاظ کمیت و کیفیت مواد خام خوراکه باب.
  3. توزیع عادلانه و مساوی غذا در موقع مناسب و معین برای کارکنان وزارت / اداره
  4. رهنمایی سالم به شاگردان و همکاران آشپزخانه.
  5. مراقبت از صورت استعمال درست وسایل آشپزخانه.
  6. اشتراک در معاینات مواد خام در جریان خریداری از بازار با هیئات خریداری.
  7. طبخ فرمایش خاص که بعضاً به وی محول میگردد.

مواصفات:

  1. تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه  
  2. توانائی انجام وظایف و تجربه کاری

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعد از نشر اعلان از طریق ویب  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵- بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1400@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  و www.Jobs.af نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.