آمریت استخدام و تعینات

Panah_moph
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۵۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۲۸ جدی  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی منابع بشری )(1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید

 

شماره اعلان کود پست:

(۰۲۰)

عنوان وظیفه:

آمریت استخدام وتعینات

بست:

3            

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه – ریاست عمومی منابع بشری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس عمومی منابع بشری.

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر

تاریخ بازنگری:

 

هدف وظیفه: استخدام از طریق پروسه رقابت آزاد با در نظر داشت طرزالعمل تعینات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی در مطابقت با اهداف استراتیژی ملی صحت.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.
 2. استخدام مطابق طرزالعل های تعینات وسایر پالیسی های  کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 3. نظارت از  اجراآت کاری کارمندان تحت اثر طبیق قوانین،  مقررات و  پاليسی های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درپروسه استخدام.
 4. رهبری و نظارت از امورات استخدام کارکنان پروژه های انکشافی وزارت صحت عامه. 
 5. اجرای پروسه استخدام، تبدیلی، تنقیص، انفصال و تقرر مجدد با درنظرداشت قوانین ومقررات خدمات ملکی.
 6. نظارت؛ همکاری و اشتراک فعال در پروسه اخذ امتحانات کاندیدان با کمیته انتخابی امتحانات وزارت و بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 7. رهنمايی ونظارت از سیستم فایلینگ بخش های مربوطه.
 8. حصول اطمینان از موجودیت دیتابیز های استخدام و تعینات.
 9. ایجاد و هماهنگی روابط بین دیپارتمنت های مرکزی و ولایتی جهت بهبود پروسه های استخدام وتعینات.
 10. حصول اطمینان از مدیریت سالم، تشویق، ترغیب، آموزش وارتقاء ظرفیت کارکنان، جهت اجرای بهتر امور.
 11. ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی درتفاهم با ریاست عمومی منابع بشری.
 12. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مدیریت منابع بشری، ادبیات، ژورنالیزم، حقوق وعلوم سیاسی ، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، اداره و مدیریت، مدیریت صحت عامه، علوم اجتماعی ( تاریخ عمومی، تاریخ معاصر، باستان شناسی، فلسفه و باستان شناسی ) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. دو سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در اموراداری ویا سایرموارد مندرج اهداف ومسولیت ها ی این لایحه وظایف.
 3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint  و به مهارت در دیتابیز ترجیح داده میشود.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵- بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1400@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.