آمر تنظیم خدمات صحی سکتور خصوصی

Panah_moph
چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۱۴:۲۷

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ 21عقرب اعلان

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در )ولایت کابل) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام می نماید.

عنوان وظیفه:         آمر تنظیم خدمات صحی سکتور خصوصی

وزارت ویااداره:      وزارت صحت عامه

موقعیت:                  کابل

ریاست:                    ریاست تنظیم و هماهنگی سکتور خصوصی

کود:                         (۰۰۲)

بست           :            3

گزارش به:               ریاست تنظیم و هماهنگی سکتور خصوصی

گزارش از :              مامورین تحت اثر  

هدف وظیفه:  اداره و نظارت از کمک هاي مالي و قراردادها به شيوه شفاف با در نظر داشت شرايط تمويل کنندگان به منظور عرضه خدمات صحي با کيفيت و توسعه عرضه خدمات صحي با کيفيت و عادلانه در سرتاسر کشور.

 

مسئوليت ها ومکلفیت های وظیفوی:

 1. تهيه پلان تدارکاتي عرضه خدمات صحي اساسي و شفاخانه‌ئي مطابق با پاليسي و استراتيژي وزارت صحت عامه
 2. تشخيص نيازمندي هاي صحي به منظور تامين و توسعه عادلانه عرضه خدمات صحي اساسي
 3. اداره و تنظيم امورات مالی، تخنيکی پروپوزل ها و قرارداد ها  جهت عرضه خدمات صحي اساسي
 4. مراقبت از پروسه پرداخت مالی مطابق به قرارداد های عرضه خدمات صحی
 5. ارزيابی راپور های واصله اجرااتی، جهت دادن فيدبک و حمايت تخنيکی با موسسات غير دولتی همکار
 6. انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات  مافوق سپرده مي‌شود.

مواصفات:

درجه تحصيل: فوق بکلوریا به لسانس ترجیح داده میشود   

تجارب لازمه: داشتن حد اقل 2 سال در این بخش    

 

مهارت های ديگر:

 • داشتن مهارت های عالی درزبان انگلیسی و کامپیوتر
 • داشتن مهارت های خوب افهام و تفهیم  

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جداً مراعات کنند، در غیر آن شارلست نخواهند شد.

 1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت www.moph.gov.af به دست آورده میتوانند.
 2. یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.
 3. کاپی سند فراغت مکتب، پوهنتون در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید، تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
 4. کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست.
 5. بعد از خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1400@gmail.com ارسال نماید.
 6. همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه به دست آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.
 7. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت: شما می‌توانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های www.acbar.org  و www.Jobs.af نیز مشاهده کنید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده، انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت مي‌گيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي  و سياسي؛ همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد مي‌توانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه خود داشته باشید.