آمر سیستم و شبکه تکنالوژی معلوماتی

Panah_moph
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۱:۵۷

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۶/۱/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه به تعداد (1) بست  ریاست تکنالوژی معلوماتی را با شرایط ذیل استخدام مینماید.                          

 

شماره اعلان پست کود بست :                 ۰۱۱

 

عنوان وظیفه:

آمر سیستم و شبکه تکنالوژی معلوماتی

بست:

3)                  

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه -  ریاست تکنالوژی معلوماتی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

رئیس تکنالوژی معلوماتی 

گزارش­گیر از:

   کارمندان تحت اثر

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: تجهیز و مدیریت مرکز معلوماتdata center)) ، سیستم برق (power system)  و شبکه های تکنالوژی معلوماتی وزارت بمنظور ارایه خدمات معیاری تکنالوژی معلوماتی برای مرکز و ولایات 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان کاری ریاست .
 2. طرح و ترتیب پلان ها برای توسعه شبکه، سیستم و سرورها به سطح مرکز و ولایت کشور .
 3. حصول اطمینان از ارایه خدمات تکنالوژی برای کارمندان مرکز جهت استفاده بهتر.
 4. حصول اطمینان از ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی نظر به تشخیص هئیت تکنالوژی جهت استفاده بعدی.
 5. تدویر برنامه های آموزشی برای کارمندان اداره در رابطه به نحوه استفاده درست از وسایل تکنالوژی معلوماتی در ساحات کاری به منظور استفاده موثر .
 6. بررسی نیازمندی های شعبات پیرامون تجهیزهرچه بهترسیستم تکنالوژی معلوماتی .
 7. ترتیب و تنظیم پروپوزل ها برای پروژه های پلان شده و توسعه تکنالوژی معلوماتی در مرکز و ولایات.
 8. نظارت کامل ویب سایت و سایت های اجتماعی وزارت .
 9. تهیه و ترتیب مشخصات استندرد برای وسایل تکنالوژی معلوماتی اداره در هماهنگی با ریاست تکنالوژی معلوماتی جهت استفاده موثر
 10. رفع مشکلات تخنیکی و فنی سیستم تکنالوژی معلوماتی اداره و جلوگیری از آسیب های داخلی و بیرونی شبکه ها تا مانع انجام وظایف و فعالیت کارکنان اداره نگردد.
 11. نظارت از امور تخنیکی سرورها به منظور فعال بودن آنها جهت استفاده معقول در امور رسمی اداره.
 12. نظارت از پروسه نصب سرورها، سويچها، تلیفون داخلی یا (Voice Over IP) و دیجیتال و کمره های امنیتی به منظور استفاده رسمی کارکنان اداره از وسایل متذکره.
 13. کنترول و نظارت از انترنت شعبات وزارت جهت جلوگیری از سوء استفاده ها و ارسال راپور از وضعیت شبکه (Network) به بخش ذیربط.
 14. حصول اطمینان از ایجاد و نصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها و انتی ویروس ها به کمپیوترها و سرورها غرض جلوگیری از تأخیر در فعالیت سیستم تکنالوژی معلوماتی.
 15. برنامه ریزی و استقرار پروگرام های (نرم افزار) و شبکه، مدیریت و فعال نگهداشتن کاربردهای که برای استفاده دفاتر دیگر در سرورها ایجاد میشود و تمام شبکه وزارت.
 16. سهمګیری در طرح، ترتیب، ایجاد، بررسی و نظارت از پالیسی های تکنالوژی معلوماتی وزارت .
 17. اشتراک در مجالس ارزیابی تخنیکی پروژه های تکنالوژی معلوماتی، نرم افزارها و سایر وسایل تکنالوژی معلوماتی.
 18. مدیریت و اداره کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت ، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 19. ارتقای ظرفیت های مسلکی پرسونل  مربوطه در هماهنگی با ریاست عمومی منابع بشری.
 20. راه اندازی ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
 21. ارائه گزارش ماهوار ، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای بخش مربوطه.
 22. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، انجینری کمپیوتر و به درجه بلندتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. 
 2. دو سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امورتکنالوژی معلوماتی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های این لایحه وظایف.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی کامل (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4.  مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1401@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.