آمر شفاخانه

Panah_moph
چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۱۱:۵۱

Publish Date

Closing Date

Location

زابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان 11 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی زابل   1 تن  در بست 3 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

معلومات کلی بست:

 

شماره اعلان بست:

آمر شفاخانه

عنوان وظیفه:

                                                                                                3

بست :

وزارت صحت عامه

وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها

بخش :

ولایت  مربوط  (        مرکز ولایت زابل          )

موقعیت :

1

تعداد بست :

رئیس صحت عامه و رئیس خدمات اساسی شفاخانه یی

گزارش به :

از تمام پرسونل تحت اثر

گزارش گیر از :

 

 

 

 

هدف وظیفه:

عرضه خدمات صحی با کیفیت شفاخانه یی مطابق بسته خدمات اساسی شفاخانه یی( EPHS)  به منظور کاهش مرگ و میر بخصوص مادران و اطفال زیر پنچ سال .

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. مسوول برنامه ریزی ، تطبیق ، نظارت و گزارش دهی امور مسلکی ، اداری ، مالی وتدارکات شفاخانه مطابق اصول و مقررات  وزارت صحت عامه
 2. مسوول تدویر مجالس مدیریتی شفاخانه ، کمیته جامعه و شفاخانه ، کیمته اخذ فیس و حصول اطمینان از تدویر بموقع سایر کمیته ها و از عملی شدن تصامیم آنها
 3. نظارت از امور بخش های مسلکی ، اداری ، مالی و تدارکات  شفاخانه مطابق چک لست حد اقل ماه یک مرتبه و حصول اطمینان از رسیدگی بموقع چالش های دریافت شده جهت رفع نقیصه ها
 4. حصول اطمینان از تطبیق و ارزیابی ستندردهای شفاخانه یی جهت رسیدن به هدف تعین شده با در نظرداشت پلان عملیاتی شفاخانه
 5. مدیریت پروسه انکشاف پلان های  ستراتیژیک و عملیاتی( تخنیکی ، مالی ، تدارکات و اداری )و حصول اطمینان از تطبیق آنها
 6. حصول اطمینان از مدیریت امور ذاتی پرسونل تحت اثر( ضوابط حاضری، ارزیابی اجراات کارکنان، ارتقاءظرفیت، نیازمندی های تشکیلاتی، رعایت سلسله مراتب، تشویق و تادیب )مطابق قانون و مقررات.
 7. مطمئن شدن از جمع آوری دقیق ، بموقع ،مکمل ،تحلیل و تجزیه گزارشات تخنیکی ( گزارش ربعوار و HMIS) ، مالی و تدارکاتی مطابق رهنمود و تقدیم آن به مسئولین بخش پروژه ریفورم و ریاست صحت عامه. 
 8. مسولیت و حصول اطمینان از مصارف بودجه شفاخانه مطابق پلان و رهنمود های مربوطه به طور شفاف و بموقع
 9. مسولیت و حصول اطمینان از پیشبرد پروسه ( از تثبیت نیازمندی الی تطبیق قرارداد ) تهیه و تدارکاتی شفاخانه بطور شفاف و بموقع مطابق قانون و طرزالعمل های تدارکاتی
 10. مدیریت و حمایت از پروسه شستن عمومی سرویس‌های شفاخانه (اطاق مریضان، دهلیز، تشناب ها، کلکین ها، دروازه ها ، تجهیزات طبی و غیر طبی) مطابق رهنمود
 11. اشتراک فعال درمجالس PHCC و مجالس هماهنگي، برنامه ریزی و سایر مجالس رسمی  که به سطح ولایات و مرکز دایر میشود
 12. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
 13. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، به منظور مطلع ساختن  رهبری وزارت.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری) :

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است

 1. فارغ فاکولته طب ( تائید شده وزارت تحصیلات عالی)و به درجات بلند تر تحصیلی (ماستر صحت عامه ، تخصص و دکتورا ) در رشته متذکره ار جحیت داده میشود.
 2. تجربه کاري : حداقل 3 سال تجربه کار در بخش مدیریت صحت عامه یا مدیریت شفاخانه
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

امتیازات :  مقدار معاش به اساس معاش پروژه اصلاحات شفاخانه ها 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل  تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه مربوطه دريافت نموده ، اسناد تحصیلی تجارب کاری تائید شده و کاپی تذکرۀ خويش را ضميمه فورم نمايد.

 يادداشت: اسناد تحصيلی بايد تاييد شده مرجع مربوطه باشد . تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تاييد شده که بيشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات  باشد، کاپی کار قرارداد همراه با فورم مالیه دهی موسسه را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه ضميمه شود .از ارسال تصديق نامه ھا، تقديرنامه ھا و ساير اسناد اضافی جدا خودداری نمایید

همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.