اعلان بست های خدماتی وزارت صحت عامه

Panah_moph
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۴:۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی  7روز کاری  بعد از نشر اعلان از طریق ویب‌سایت www.moph.gov.af  به دست آورده میتوانید.
  2. یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.
  3. کاپی سند فراغت مکتب، پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
  4. کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست
  5. بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhrmoph1401@gmail.com ارسال نماید.
  6. همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.
  7. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت:  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  و www.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت مي‌گيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Documents

امام مسجد
باغبان
بور کار
بانک خون مرکزی کارکن خدماتی صفاکار
خانه سامان انستیتوت های علوم صحی و خصوصی
خانه سامان ریاست صحت باروری
خانه سامان ریاست طب معالجوی آمریت همودیالیز
دریور ریاست اداری
دریور ریاست طب وقایوی
دریور شفاخانه فغان جاپان
دوبی ( رخت شوی بانک خون مرکزی )
دوبی ( رخت شوی شفاخانه جمهوریت )
رنگمال موتر
ریاست اداری چوکیدار
دوبی ( رخت شوی شفاخانه احیای مجدد معیوبین )
ریاست اداری کارکن خدماتی صفاکار
ریاست تنظیم هماهنگی سکتور خصوصی کارکن خدماتی صفاکار
ریاست شفاخانه افغان جاپان کارکن خدماتی صفاکار
ریاست تشخصیه
ریاست صحت باروری خدماتی صفاکار
ریاست طب معالجوی خدماتی صفاکار
ریاست طب وقایوی
ریاست عمومی طب وقایوی کارکن خدماتی صفاکار
ریاست عمومی طب وقایوی خانه سامان
ریاست عمومی طب وقایوی نلدوان
ریاست عمومی نظارت ارزیابی کارکن خدماتی صفاکار
ریاست کنترول امراض ساری
ریاست مالی و حسابی معتمد نقدی
سرمیخانیک
دریورآمریت حوادث غیر مترقبه
سیت ساز
شفاخانه اتاترک معتمد نقدی
شفاخانه احیا ی مجدد معیوبین کارکن خدماتی صفاکار
شفاخانه استقلال معتمد نقدی
شفاخانه عاجل ابن سینا چوکیدار
شفاخانه استقلال معتمد نقدی
طب وقایوی
مستری انجن دیزلی
معتمد جنسی بانک خون مرکزی
شفاخانه عاجل ابن سینا نجار