اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک پرزه جات یخچال و ایرکندیشن مورد ضرورت  آمریت ورکشاپ های مرکزی

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک پرزه جات یخچال و ایرکندیشن مورد ضرورت  آمریت ورکشاپ های مرکزی با نمبر تشخیصیه ((MOPH/ NCB/1398/G03 را به شـرکت خدماتی لوژستیکی ویس الهام دارنده جواز نمبر (D-79357) محل اصلی تجارت برج عزیزی ناحیه 10، مرکزکابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ (729,700 هفتصد و بیست و نه هزار و هفتصد) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر اکبر خان، کابل افغانستان وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

داوطلبی های بیشتر

Back to tenders