اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع برای تسخین و پخت و پز مورد ضرورت انستیتوت علوم صحی غضنفر

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع برای تسخین و پخت و پز مورد ضرورت انستیتوت علوم صحی غضنفر با نمبر تشخیصیه ((MOPH/ NCB/1398/G15 را به شـرکت ببرک امیری لمتید دارنده جواز نمبر (0101-19238) محل اصلی تجارت سرک 2 لب جر خیر خانه کوچه دانش، مرکز کابل – کابل به قیمت مجموعی مبلغ ( 619,850 ششصد و نزده هزار و هشتصد و پنجاه ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر اکبر خان، کابل افغانستان وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

داوطلبی های بیشتر

Back to tenders