اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک مواد غذایی برای مریضان و کارمندان وارد توبرکلوز مقام دوایی ولایات ننگرهار، هرات، بلخ، کندز و پکتیا برای سال مالی 1398

panah_moph

Publish Date

Closing Date

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/TB/GOV/NCB/1398/G12

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک مواد غذایی برای مریضان و کارمندان وارد توبرکلوز مقام دوایی ولایات ننگرهار، هرات، بلخ، کندز و پکتیا برای سال مالی 1398  در قید پنج لات اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از نماینده ریاست تدارکات در مدیریت پذیریش وزارت صحت عامه  ویا از ویب سایت  www.ageops.net بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ 29/جوزا/1398 به اطاق آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات واقع دهن دروازه، دست راست، تعمیر یک منزله آرشیف ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر  بصورت بانک گرنتی از یک بانک با اعتبار برای هر لات بصورت جداگانه مبلغ 15,000 پانزده هزار افغانی بوده که مجموعه 5 لات مبلغ 75،000 هفتاد و پنج هزار افغانی میشود و جلسه آفرگشایی به روز چهارشنبه 29/جوزا/ 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی دهن دروازه، دست راست، تعمیر یک منزله آرشیف ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر

Back to tenders