اعلان تدارکاتی؛ پروژه زرهی سازی کلکین و دروازه های مقام و Safe Room وزارت صحت عامه

panah_moph

Publish Date

Closing Date

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-14/1398/NCB

ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه زرهی سازی کلکین و دروازه های مقام و Safe Room وزارت صحت عامه اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در سی دی یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس الی ساعت 4:00 بعد از ظهر  روز شنبه تاریخ 04 / جوزا / 1398 بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور  سربسته در روز آفر گشایی به اتاق آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات واقع  ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه، چهارراهی مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ ( 260,000 دو صدو شصت هزار افغانی ) بوده و جلسه آفرگشایی به روز یک شنبه 05/جوزا/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر

Back to tenders