تلیفون کار

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۲:۲۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۲ ثور۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست انیستوت علومی صحی پوهاند غضنفر) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان وظیفه     :تلیفون کار

وزارت /اداره    : وزارت صحت عامه

موقعیت           : (وزیر محمد  اکبر خان )

ریاست            : (ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان)

کود                : (   ۳۰۷   )

بست               : (7)

گزارش به       : مسئول بخش

گزارش از       : ندارد

هدف وظیفه :  تأمین ارتباط مخابراتی از طریق دستگاه مخابراتی داخل وزارت/ اداره

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی :

  1. تأمین ارتباط مخابراتی میان وزارت صحت عامه و سایر ادارات دولتی.
  2. کسب مهارت های لازم جهت استفاده معقول و سالم دستگاه.
  3. بکار انداختن دستگاه طبق برنامه کاری وزارت / اداره
  4. مراقبت متداوم از جریان سالم تماس های رسمی ادارات با وزارت صحت عامه
  5. ارایه گزارش تخنیکی جهت رفع مشکلات عایده در سیستم و شبکات تلیفونی وزارت/ اداره

مواصفات:

  1. تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه

                  2 :  توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوط  

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویب‌سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵- بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1400@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.