تکنيشن انجینر وسایل طبی  

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۵

Publish Date

Closing Date

Location

پکتیکا - افغانستان

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : تکنيشن انجینر وسایل طبی                   

وزارت /اداره      : وزارت صحت عامه/ ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا  

موقعیت               : (    شفاخانه ولایتی پکتیکا     )

ریاست               :  (   صحت عامه ولایت پکتیکا         )                              

بست                  : (  NTA-D  )

تعداد                         (۱)     

جنسیت                : ذکور

گزارش به           : مدیر خدمات                           

محل امتحان         : ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

تاریخ اعلان : 2022 / 09/4    

تاریخ ختم اعلان : 2022 /09 /14

 

هدف وظیفه:

 فراهم نمودن شرایط مساعد ترمیمات تجهیزات طبی شفاخانه

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی :

  1. تنظيم امور بخش انجینری وسایل طبی 
  2. ترمیم وسایل طبی شفاخانه
  3. تشخیص ودریافت مشکل تجهیزات طبی شفاخانه واقدامات  لازم
  4. ثبت وراجستر نمودن تجیهزات طبی که بخاطر ترمیم به این بخش اورده می شود
  5. حصول اطمینان از اطاق بخش انجینری ووسایل طبی
  6. تنظيم وسايل بخش انجینری وسایل طبی مورد نيازنظر به ضرورت ودرخواست ارایه شده به مسولین
  7. انجام نو کريوالي مطابق تقسيم اوقات  تهيه شده توسط اداره شفاخانه  در صورت ضرورت
  8. انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف اداره شفاخانه سپرده ميشود

مواصفات :

  • درجه تحصیل  :  ۵ سال تجربه کاری در بخش ترمیم وسایل وتجهیزات طبی  داشته باشدو به  فارغ بخش  از رشته برق ارجیحت داده می شود 
  • تسلط به زبان های رسمی (پشتو و دری).

رهنمود تسلیمی اسناد :

کاندیدان محترم می توانند سافت  کاپی اسناد  (cv)  خویش را به ایمیل آدرس moph.paktika@gmail.com  ارسال نمایند و در عنوانی ایمیل خود بست مودرد نظر را مشخص نمایند ویا  حارد کاپی اسناد خود را به ریاست محترم صحت عامه ولایت پکتیکا مدیریت منابع بشری تسلیم نمایند .

نوت : برای معلومات بیشتر می توانید به شماره  0799772357  تماس حاصل نماید .

 

داسناد لارشونکی تسلیمی :

 

محترمو کاندیدانو تاسو کولاشی خپل اسنادونه (cv)   سافت په دغه ایمیل آدرس راولیری moph.paktika@gmail.com      او همداته دایمیل آدرس په عنوان کی خپل بست مشخص کری او هارد کاپی داسنادو دعامی روغتیا پکتیکا ولایت د بشری سرچینو مدیریت  ته و سپاری .

نوت : دلا زیاتو معلوماتو تاس و کولای شی به دغه نمبر 0799772357 اریکه و نیسی .