خیاط؛ شفاخانه رابعه بلخی

panah_moph
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۵:۳۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 13 حوت سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه رابعه بلخی) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان وظیفه:     خیاط

وزارت /اداره:    وزارت صحت عامه

موقعیت:           (فروشگاه)

ریاست:            (شفاخانه رابعه بلخی)

کود:                (335)

بست:               (7)

گزارش به:        مسئول بخش

گزارش از:        ندارد

هدف وظیفه:  پیشبرد امور مربوط به خیاطی.

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی:

 1. تسلیمی اجناس و ابزار کار خیاطی متعلق به وظایف از نزد تحویلدار.
 2. تسلیمی مواد خام مورد ضرورت مطابق فورم فرمایش از نزد تحویلدار.
 3. تولید، ترمیم و تهیه البسه ها و مفروشات که جهت تولید و ترمیم سپرده می شود.
 4. تربیه و آموزش فن خیاطی به شاگردان
 5. پیشنهاد نیازمندی های امور خیاطی که در جریان پیشبرد وظایف احساس ضرورت میگردد.
 6. اعاده لوازم کار داغمه و غیر کار آمد به تحویلخانه .
 7. چرپ کاری ماشین خیاطی بعد از ختم کار

مواصفات:

 1. داشتن سند فراغت ازمرکزآموزش فنی وحرفوی یا مهارت وتجربه کا ری
 2. توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوط

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

 1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید
 2. یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.
 3. کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
 4. کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .
 5. بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید
 6. همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.
 7. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت:  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.