دریور

Panah_moph
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۴۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 4 حوت الی 11  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (آمریت کابل آمبولانس) (2) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان وظیفه:    راننده (دریور)

وزارت/اداره:    وزارت صحت عامه

موقعیت:           (سینما پامیر)

ریاست:            (طب معالجوی)

کود:                (135 و 134)

بست:               (7)

گزارش به:        مسئول بخش

گزارش از:       ندارد

هدف وظیفه:  پیشبرد امور رانندگی با درنظر داشت قوانین ترافیک.

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی :

 1. حصول اطمینان کامل از صحت وسایط مطابق بر سجل که به وی محول میگردد.
 2. استفاده مسئولانه و با احساس نیک از وسایط نقلیه مربوطه.
 3. نگهداری سالم از تمام اجزای واسطه.
 4. پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی و استفاده واسطه.
 5. حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش.
 6. ارایه گزارش نیازمندیهای واسطه مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن واسطه.
 7. تحویل و اعاده پرزه جات داغمه واسطه که تجدید میگردد.
 8. تأمین نظافت کامل واسطه.
 9. توقف و پارک نمودن واسطه بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین.

مواصفات:

 1. داشتن لایسنس دریوری
 2. توانائی انجام وظایف به شکل عملی ونظری

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   7 روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1399@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.